Upadłość przedsiębiorstw

Upadłość przedsiębiorstwa jest dość złożonym procesem, ale i często jedynym rozsądnym sposobem pozwalającym danemu przedsiębiorstwu na zakończenie swojej działalności z jak najmniejszymi stratami. Przedsiębiorcy muszą także pamiętać, że ogłoszenie upadłości w momencie, kiedy grozi im bankructwo, staje się także ich obowiązkiem prawnym zgodnie z art. 21 Prawa upadłościowego, w myśl którego: Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.

Niewypłacalność, czyli główna przesłanka ogłoszenia upadłości.

Główną przesłanką ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność. Według przepisów ustawy prawo upadłościowe, dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Nie zawsze jednak brak zapłaty w wymagalnym terminie będzie stanowił przesłankę do ogłoszenia upadłości.

Zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Ustawa również stanowi, że dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Powyższy przepis nie ma zastosowania do spółek osobowych określonych kodeksie spółek handlowych, w których co najmniej jednym wspólnikiem odpowiadającym za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem jest osoba fizyczna.

Kiedy i gdzie należy złożyć wniosek o upadłość?

Wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza się w Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności. Formularz może złożyć zarówno sam dłużnik, jak i każdy z jego wierzycieli. Należy pamiętać, iż ustawa zobowiązuje nas do złożenia wniosku w określonym 30 – dniowym terminie od dnia wystąpienia podstawy do ogłoszenia upadłości.

.

Nasza Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w ramach postępowań upadłościowych na każdym etapie.