Opieszałość organów administracji – rekompensata pieniężna

Każdy z nas w swoim życia miał lub prędzej czy później będzie miał do czynienia z machiną urzędniczą. Wszystko idzie gładko, kiedy składamy dany wniosek, przyjmuje go sympatyczna Pani urzędnik i w ustawowym terminie otrzymujemy decyzję, na której nam zależy. Co jednak, jeśli nasze wyobrażenie o terminowości i rzetelności organu odstaje od rzeczywistości a także od tego jak byśmy chcieli, aby było i jak zgodnie z przepisami prawa być powinno ?.

Przypominamy, że głównym aktem prawnym regulującym podstawowe terminy w jakich organ powinien rozpoznać daną sprawę jest Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Zgodnie z Art. 35 ww. ustawy organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, ponadto zaś niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ. Co natomiast najważniejsze to załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Nie każdy organ stosuje się jednak do ww. terminów. Takim organem, z którym najczęściej ostatnimi czasy mamy do czynienia jest Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Latami czekają na decyzję np. cudzoziemcy w sprawach o zezwolenie na pobyt czasowy, coraz częściej zdarza się także, że problemy w wypłatą mają osoby ubiegające się o świadczenia wychowawcze, gdzie zachodzi element transgraniczny tj. np. jeden z rodziców przebywa zagranicą. Opóźnienia w podjęciu przez organ czynności i wydaniu decyzji, nie rzadko sięgają kilku czy kilkunastu miesięcy. Co wówczas możemy zrobić ? Pamiętajcie Państwo, że w takich sytuacjach, przysługują Państwu pewne środki prawne, które należy przedsięwziąć celem wymuszenia na organie wydania decyzji lub innego aktu prawnego. Jednym z takich środków jest tzw. ponaglenie składane do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu, który rozpatruje Państwa sprawę. Musicie mieć jednak na względzie, że czasami ponaglenia są bagatelizowane przez dany organ. Innym środkiem prawnym, znacznie wg. nas skuteczniejszym, jest złożenie skarg na bezczynność lub przewlekłość organu. Skargę taką składa się do właściwego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu rozpatrującego naszą sprawę. Skarga taka, jak wynika z naszego doświadczenia, często powoduje, że organ przyspiesza swoje działania. Ponadto Sąd rozpoznający skargę, w wydanym przez siebie wyroku zobowiązuje organ do wydania danego aktu prawnego, a kiedy stwierdza, że organ uchybił terminom i miało to charakter rażącego naruszenia prawa, wówczas zasądza na Państwa rzecz także stosowną kwotę pieniężną, mającą na celu zrekompensowanie czasu oczekiwania wynikającego z przewlekłości lub bezczynności. Zdarza się też, że organ w dalszym ciągu pomimo wydania wyroku przez Sąd Administracyjny zobowiązującego do wydania decyzji, decyzji takiej nie wydaje. Wówczas możemy złożyć koleją skargę na niewykonanie wyroku a finalnie dochodzić stosownego odszkodowania na drodze cywilnoprawnej.

Prezentujemy jednocześnie jeden z wielu wyroków, jakie nasi prawnicy uzyskują działając w Państwa imieniu.

W razie gdyby potrzebowali Państwo naszej pomocy, zapraszamy do kontaktu:
Tel. 538 166 433
E – mail: biuro@twkancelaria.eu

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *