Organizacje pożytku publicznego

OPP –  czyli organizacje pożytku publicznego.

Od kilku lat coraz częściej słyszymy o organizacjach zwanych organizacjami pożytku publicznego, czyli w skrócie OPP. Odpowiadamy na pytanie co należy rozumieć przez pojęcie organizacji pożytku publicznego, które działalności możemy zaliczyć do tego typu organizacji oraz która może posiadać status OPP, a która nie.

Co należy rozumieć przez pojęcie organizacje pożytku publicznego?

Organizacje pożytku publicznego są to organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje, a także spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niedziałające w celu osiągnięcia zysku), które na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z 24 kwietnia 2003 r.) uzyskały w sądzie status pożytku publicznego.

Działalnością pożytku publicznego może być:

– działalność na rzecz kultury i sztuki,

– pomoc społeczna i pomoc rodzinie,

– ochrona zdrowia,

– działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

– wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

– działalność charytatywna,

– działalność na rzecz integracji europejskiej,

– działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu,

– działalność w zakresie edukacji i wychowania.

Status organizacji pożytku publicznego mogą posiadać m.in.:

– stowarzyszenia,

– fundacje,

– stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

– spółdzielnie socjalne,

– tzw. organizacje kościelne,

– kluby sportowe

Statusu organizacji pożytku publicznego nie mogą posiadać m.in.:

– partie polityczne,

– związki zawodowe,

– organizacje pracodawców,

– samorządy zawodowe,

– fundacje tworzone przez partie polityczne.

W przypadku wątpliwości dotyczących zagadnień związanych z szeroko rozumianym pojęciem organizacji pożytku publicznego, pytań odnośnie wymogów związanych z uzyskaniem statusu OPP czy rejestracji OPP, jej przywilejów czy obowiązków, zapraszamy do kontaktu z zespołem Kancelarii.

Kancelaria Prawna Turek & Wspólnicy sp. z o.o. oferuje kompleksową pomoc prawną w tworzeniu fundacji i stowarzyszeń, w tym posiadających status OPP. Działania naszych prawników obejmują m.in.:

– sporządzenia dokumentów niezbędnych do dokonania wpisów we właściwym rejestrze sądowym,

– sporządzaniem projektów aktów założycielskich oraz statutów fundacji i stowarzyszeń,

– wybór organów fundacji lub stowarzyszenia,

– sporządzenie niezbędnych oświadczeń,

– reprezentację w postępowaniu przed sądem rejestrowym.

Potrzebny Ci prawnik od OPP ? Zapraszamy do kontaktu !!!