Spółki kapitałowe (z o.o., S.A.)

W polskim porządku prawnym funkcjonują dwa rodzaje spółek kapitałowych – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót Sp. z o.o.) oraz spółka akcyjna (skrót S.A.)

Obie spółki wyróżniają się następującymi cechami:
– posiadanie odpowiedniego kapitału zakładowego,
– posiadanie osobowości prawnej,
– brak odpowiedzialności wspólników/akcjonariuszy za zobowiązania spółki,
– rozdział między sferą zarządu, a sferą właścicielską.

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie sp. z o.o. jest coraz bardziej popularne – zwłaszcza ze względu na prostotę jej rejestracji (całą procedurę można załatwić elektronicznie) oraz pewne korzyści na gruncie należności publicznoprawnych. Brak odpowiedzialności wspólników/akcjonariuszy za zobowiązania spółki nie przesądza o tym, że jedynym podmiotem, który ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest sama spółka. Co do zasady, w przypadku bezskuteczności egzekucji z majątku spółki istnieje możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności również członków zarządu spółki, którzy np. nie zgłosili ze swojej winy wniosku o ogłoszenie jej upadłości (ewentualnie wydano postanowienie w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu) mimo zaistnienia ku temu podstaw.

Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek działalności gospodarczej, niezwykle istotnym jest dokładne rozważenie jej formy prawnej. Nasza Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę spółek prawa handlowego i doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniej formy prawnej do potrzeb Państwa działalności.