Spółka cywilna

Czym jest spółka cywilna?
Spółka cywilna jest formą prowadzenia działalności gospodarczej, opartą na współdziałaniu osób fizycznych związanych umową spółki cywilnej. Spółkę cywilną mogą utworzyć co najmniej 2 osoby fizyczne bądź prawne. Spółka cywilna nie podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, a jedynie wspólnicy spółki będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Do rejestracji spółki cywilnej nie jest wymagany kapitał.

Umowa spółki cywilnej sporządzona w formie pisemnej powinna zawierać
m.in. takie elementy jak:
– wskazanie wspólników,
– nazwę spółki,
– siedzibę spółki,
– określenie celu gospodarczego, dla którego została zawiązana,
– rodzaj działalności,
– rodzaj i wartość wniesionych wkładów,
– zakres umocowania wspólników do reprezentacji spółki,
– sposób i zakres udziału wspólników w zyskach oraz uczestniczenia w stratach,
– czas trwania spółki.

Należy pamiętać, iż zgodnie z art. 864 Kodeksu cywilnego wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki. Oznacza to, że za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę odpowiadają wszyscy wspólnicy swym majątkiem wspólnym oraz każdy ze wspólników z osobna majątkiem osobistym bez żadnych ograniczeń. W związku z powyższym wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia od wszystkich wspólników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna.

Poniżej przedstawiamy kroki niezbędne do rejestracji spółki cywilnej:
– uzyskanie wpisu w CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi,
– zawarcie umowy spółki cywilnej (na piśmie),
– zgłoszenie do GUS i uzyskanie nr REGON spółki,
– zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego i uzyskanie NIP spółki,
– zmiana wpisu w CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi.

Pomimo dość powszechnego dostępu do szeroko omawianych zagadnień odnoszących się do spółek cywilnych, w dalszym ciągu spotykamy się z przedsiębiorcami, którzy mają wiele wątpliwości oraz pytań związanych z niniejszą tematyką. W związku z faktem, iż nie sposób odpowiedzieć tutaj na wszystkie z nich, zachęcamy Państwa do kontaktu z naszą Kancelarią.