Upadłość konsumencka – „koło ratunkowe” dla dłużników.

Upadłość konsumencka to jedno z najbardziej istotnych prospołecznych rozwiązań prawnych ostatnich lat. Celem tego postępowania jest ułatwienie wielu polskim gospodarstwom domowym, dokonania restrukturyzacji swoich zobowiązań poprzez nawet całkowite ich umorzenie i wyjście na tzw. „prostą”. Oczywiście nie każdy będzie mógł skorzystać z dobrodziejstwa tej procedury. Statystyki pokazują jednak, że coraz większej ilości osób zadłużonych, udaje się rozpocząć nowe życie bez długów i tym samym zażegnać często wieloletnie problemy finansowe. Upadłość konsumencka to z pewnością „pomocna dłoń dla wielu polskich rodzin”.

CO WARTO WIEDZIEĆ O UPADŁOŚCI ?

Jeszcze do niedawna złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiązało się z wieloma trudnościami. Do głównych barier powodujących, że tylko nieliczni decydowali się na złożenie wniosku, należały m.in. wysokie koszty zarówno związane  z opłatami sądowymi jak i całym postępowaniem upadłościowym a także skomplikowany proces samego postępowania. Po zmianach w prawie jakie miały miejsce na przełomie ostatnich lat, ogłoszenie upadłości konsumenckiej stało się nie tylko o wiele prostsze, ale i tańsze. Opłata sądowa za wniesienie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi obecnie zaledwie 30 zł. Sam wniosek natomiast choć wymaga dużej uwagi i właściwego  przygotowania, które często potrafi zająć nawet kilka miesięcy, składany jest na urzędowym formularzu co także stanowi kolejne ułatwienie (Kliknij aby pobrać wzór formularza). Należy jednak pamiętać, że choć każdy Dłużnik może złożyć taki wniosek samodzielnie, to nie każdy wniosek spotka się z pozytywną oceną Sądu Upadłościowego. Wniosek powinien bowiem spełniać pewne określone kryteria w tym m.in. zawierać odpowiednie uzasadnienie, wskazywać przyczyny niewypłacalności, przywoływać okoliczności z uwagi na które zgodnie z tzw. zasadami słuszności i humanitaryzmu, jedyną „deską ratunku” dla Dłużnika miałoby stać się ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Na ogłoszenie upadłości konsumenckiej z pewnością nie mogą liczyć osoby, które celowo wprawiły się w stan niewypłacalności i których głównym celem jest pokrzywdzenie wierzycieli.

Przebieg postępowania upadłościowego.

Postępowanie upadłościowe rozpoczyna się z momentem złożenia przez Dłużnika do właściwego miejscowo sądu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Sąd następnie bada wniosek i weryfikuje jego zasadność. W przypadku przychylenia się do wniosku Dłużnika sąd wszczyna dalszą procedurę informując oczywiście samego zainteresowanego. Istotne jest, że w ramach postępowania upadłościowego dochodzi do zawarcia z wierzycielami tzw. układu i ustalenia planu spłaty wierzycieli, którego okres wynosi maksymalnie 3 lata. Może się też oczywiście zdarzyć, że zobowiązania Dłużnika zostaną umorzone w całości już na samym początku postępowania bez ustalania jakiegokolwiek planu spłaty, co jednakże zależy każdorazowo od indywidualnej sytuacji Dłużnika i podlega ocenie przez organy prowadzące postępowanie. W ramach planu spłacana jest część zobowiązań, której wysokość dostosowana jest do możliwości finansowych Dłużnika. Co ważne, poprawa sytuacji Dłużnika w trakcie wykonywania planu spłaty wierzycieli, zwłaszcza na skutek zwiększenia dochodów, nie skutkuje automatycznie zwiększeniem rat ustalonych w planie spłaty. Plan spłaty Dłużnik wykonuje dobrowolnie, samodzielnie wpłacając kwoty wierzycielom. Po zakończeniu planu spłaty i terminowym wywiązaniu się w trakcie jego trwania ze wszystkich przyjętych ustaleń, wszelkie pozostałe zobowiązania Dłużnika podlegają umorzeniu. Niezwykle istotne jest, iż w trakcie wykonywania planu spłat, Dłużnik nie powinien zaciągać kolejnych zobowiązań.

UWAGA!!! 

ŹLE PRZYGOTOWANY WNIOSEK MOŻE SPOWODOWAĆ, ŻE ZAMKNIEMY SOBIE DROGĘ DO OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ NA OKRES 10 LAT.