Sprawy pracownicze

Prawo pracy to dziedzina, która jak sama nazwa wskazuje, dotyczy relacji w zakresie stosunków pracy. Najważniejszym obowiązującym w Polsce aktem prawnym normującym te relacje jest Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. W ustawie tej zawarte są regulacje dotyczące m.in. nawiązania i rozwiązania umowy o pracę, urlopów pracowniczych, zasad równego traktowania pracowników, uprawnień pracowniczych w przypadku nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę, obowiązków pracownika jak i pracodawcy, wynagrodzenia za pracę, odpowiedzialności pracowników za szkody wyrządzone pracodawcy, czasu pracy, uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem, bezpieczeństwa i higieny pracy czy zakładania organizacji związkowych.

Pamiętać należy, że zgodnie z art. 22 Kodeksu pracy:

§ 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
§ 11. Zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.
§ 12. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w § 1.
§ 2. Pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat. Na warunkach określonych w dziale dziewiątym pracownikiem może być również osoba, która nie ukończyła 18 lat.
§ 3. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego nawiązać stosunek pracy oraz dokonywać czynności prawnych, które dotyczą tego stosunku. Jednakże gdy stosunek pracy sprzeciwia się dobru tej osoby, przedstawiciel ustawowy za zezwoleniem sądu opiekuńczego może stosunek pracy rozwiązać.

Nie należy także mylić umów cywilnoprawnych tj. umowy zlecania czy umowy o dzieło z umową o pracę. Umowy cywilnoprawne uregulowane są bowiem przepisami Ustawy kodeks cywilny i nie mają do nich zastosowania przepisy kodeksu pracy, chyba, że w rzeczywistości umowy te wypełniają wszelkie znamiona nawiązania stosunku pracy.

Nasza Kancelaria świadczy usługi prawne zarówno na rzecz pracowników jak i pracodawców a ponadto zapewniamy obsługę prawną pracowniczym związkom zawodowym  z największych zakładów pracy w powiecie oławskim jak:

Autoliv Poland Sp. z o.o., Ronal Sp. z o.o. czy Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o.

 

Jeśli potrzebowaliby Państwo naszej pomocy zapraszamy do kontaktu.

Kancelaria Prawna Turek & Wspólnicy  Sp. z o.o.