Odszkodowanie za przewlekłość postępowania przez organ administracji publicznej

 • Drodzy Państwo, panuje powszechne przekonanie, że z „urzędem” wygrać się nie da. My ten mit obalamy. Potwierdzenie, że z „urzędem” wygrać się da, stanowi uzyskany przez nas wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnemu przeciwko Urzędowi Wojewódzkiemu. Sprawa dotyczyła opieszałości „urzędu” w wydaniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy. Pomimo złożenia przez naszego klienta odpowiedniego wniosku urząd nie kwapił się do jego rozpoznania i tak minęły ponad dwa lata a nasz klient dalej żył w niepewności. Miarka jednak się przebrała i nasz klient przyszedł do nas z prośbą o pomoc. W pierwszej kolejności wnieśliśmy zatem stosowne ponaglenie aby zmobilizować „urząd”. Oczywiście pozostało ono bez specjalnego odzewu ze strony organu. Po upływie czasu w którym „urząd” mógł odnieść się do sprawy, wnieśliśmy skargę na przewlekłość postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Organ w odpowiedzi na naszą skargę powołał się na braki kadrowe. WSA stwierdził jednak, że „organ nie może w nieskończoność powoływać się na kłopoty kadrowe i zmiany organizacyjne”  i tym samym przychylił się do naszych wniosków, obligując „urząd” do podjęcia stosownych działań a ponadto zasądził od organu na rzecz naszego mocodawcy kwotę 3000,00 zł w związku z przewlekłością jakiej dopuścił się organ. Wskazujemy, że w momencie niniejszej publikacji wyrok nie był jeszcze prawomocny.  

  25 Wrz
  25 Wrz
 •                                                                       Szanowni Państwo, o upadłości konsumenckiej pisaliśmy już wielokrotnie. W skrócie więc pragniemy przypomnieć, iż jest to procedura dla osób, które z niezawinionych przez siebie przyczyn wpadły w problemy finansowe a ich dochody i posiadany majątek nie pozwalają na spłatę wierzycieli. Upadłość konsumencką ogłasza się poprzez złożenie wniosku w właściwym dla naszego zamieszkania sądzie upadłościowym. Sam wniosek składa się w formie odpowiedniego formularza i należy załączyć do niego wszelkie ważne dokumenty potwierdzające, że zasługujemy na to, aby sąd przychylił się do naszego wniosku. Pamiętać też należy, że wniosek składa się w sądzie dwóch egzemplarzach, jeden zaś egzemplarz należy zachować dla siebie wraz z potwierdzeniem nadania (jeżeli wniosek wysyłamy pocztą) lub z stemplem potwierdzającym jego złożenie na biurze podawczym sądu (na trzecim egzemplarzu, który zachowujemy dla siebie). To tak w ramach przypomnienia o tym o czym już pisaliśmy. Tym wpisem chcielibyśmy jednak poinformować Państwa, że od 2020 r. w wyniku nowelizacji prawa upadłościowego, zajdą bardzo duże zmiany w upadłości konsumenckiej. Większość zmian będzie zmianami na korzyść osób, które zdecydują się na upadłość, a do najważniejszych z nich należą: brak tzw. negatywnych i bezwzględnych przesłanek powodujących, że sąd musiał oddalić wniosek upadłego, czyli winy i rażącego niedbalstwa. Nawet osoby, które zaciągały zobowiązania wiedząc, że ich finanse nie pozwolą im na ich spłatę (osoby, które wpadły w tzw. spiralę długów) będą mogły ogłosić upadłość konsumencką. Oczywiście w dalszym ciągu, nie będą mogły ogłosić upadłości osoby, które działały celowo i popełniając przestępstwa przeciwko wierzycielom. możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez przedsiębiorców wpisanych do CEIDG. Do tej pory przedsiębiorca taki mógł wprawdzie ogłosić upadłość jako konsument, ale wiązało się to z obowiązkiem ogłoszenia upadłości najpierw jako przedsiębiorca no i z koniecznością zakończenia i wyrejestrowania działalności gospodarczej. możliwość zaskarżania czynności syndyka. Do tej pory dłużnik nie miał takich instrumentów prawnych i jeżeli trafił się niezbyt przychylny czy opieszały syndyk (a z takimi też mieliśmy do czynienia) to niestety postępowania często się przedłużały a syndyk potrafił je skutecznie komplikować i mnożyć problemy. Oczywiście często mieliśmy do czynienia także z syndykami bardzo wyrozumiałymi z którymi współpracę bardzo miło wspominamy. Do zmiany negatywnej dla dłużnika jaką wprowadzają nowe przepisy, z pewnością zaliczyć należy wydłużenie okresu tzw. planu spłaty. Obecnie wynosił on maksymalnie 36 miesięcy zaś wg. nowych przepisów plan spłaty w pewnych przypadkach będzie mógł ulec wydłużeniu nawet do 7 lat. W przypadku zainteresowania tematem upadłości konsumenckiej zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią pod nr. tel. 538 166 433 lub adresem e-mail: biuro@twkancelaria.eu

  25 Wrz
  25 Wrz
 • Przekazujemy bardzo ważną informację dla osób zadłużonych a w szczególności przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Prezydent RP w dniu 6 września 2019 r. podpisał ustawę nowelizującą obowiązujące przepisy prawa upadłościowego. Nowelizacja zawiera wiele zmian na korzyść osób zadłużonych. Odpadają bowiem tzw. przesłanki negatywne tj. winy i rażącego niedbalstwa a ponadto zgodnie ze zmianami tzw. upadłość konsumencką będą mogli ogłosić także przedsiębiorcy. Oczywiście zmian jest dużo więcej i w większości są one korzystne dla osób posiadających problemy z długami. Wszystkie osoby zainteresowane zmianami w prawie upadłościowym zapraszamy na konsultacje. Kontakt: tel. 538 166 433 lub e – mail: biuro@twkancelaria.eu

  19 Wrz
  19 Wrz
 • Poniżej  prezentujemy Państwu tabelę przedstawiająca zmiany w opłatach sądowych. UWAGA!!! Zmiany obowiązują już od 21 sierpnia 2019 r. L.p. Przepis u.k.s.c. Rodzaj opłaty Przed nowelizacją Po nowelizacji 1. art. 12 u.k.s.c. Opłata stała w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe. Nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5 000 złotych. Nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 10 000 złotych. 2. art. 13 ust. 1 u.k.s.c. (art. 13 u.k.s.c. po wejściu w życie nowelizacji) Opłata w sprawach o prawa majątkowe Opłata stosunkowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych. Opłata stała ustalona według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia: 1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych; 2) ponad 500 złotych do 1 500 złotych – w kwocie 100 złotych; 3) ponad 1 500 złotych do 4 000 złotych – w kwocie 200 złotych; 4) ponad 4 000 złotych do 7 500 złotych – w kwocie 400 złotych; 5) ponad 7 500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych; 6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych; 7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1 000 złotych. Przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych. 3. art. 13 ust. 2 u.k.s.c. (art. 13d u.k.s.c. po wejściu w życie nowelizacji) Opłata w sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym Opłata stosunkowa wynosi 2% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych. Opłata stała lub stosunkowa wynosi połowę opłaty ustalonej zgodnie z art. 13, art. 13a i art. 13b u.k.s.c., jednak nie mniej niż 100 złotych i nie więcej niż 200 000 złotych. 4. art. 13 ust. 1a u.k.s.c. (art. 13a u.k.s.c. po wejściu w życie nowelizacji) Opłata w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych od strony będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne Opłata stosunkowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1000 złotych. Przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 1 000 złotych. 5. art. 13c u.k.s.c. (dodany w wyniku wejścia w życie nowelizacji) Opłata sprawach o usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji – Przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 40 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 2 000 złotych. 6. art. 13e u.k.s.c. (dodany w wyniku wejścia w życie nowelizacji) Opłata od pozwu w sprawach, w których powód przed wytoczeniem powództwa wziął udział w mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację lub podjął próbę rozwiązania sporu przez złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu przez właściwy sąd polubowny ustanowiony ustawą w celu rozpatrywania sporów konsumenckich albo wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie poza-sądowego rozwiązania sporu konsumenckiego – Opłata stała lub stosunkowa od pozwu podlega obniżeniu o dwie trzecie, nie więcej jednak niż o 400 złotych. 7. art. 13b u.k.s.c. (dodany w wyniku wejścia w życie nowelizacji) Opłata w sprawach o roszczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 1000 złotych. 8. art. 15…

  13 Sie
  13 Sie
 • Sezon urlopowy trwa, w związku z czym pragniemy Państwu przypomnieć, że w przypadku ewentualnych „problemów wakacyjnych”, w ich rozwiązaniu, mogą przyjść z pomocą takie instytucje jak: Rzecznik Praw Pasażera działający przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (https://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl/) Rzecznik Praw Pasażera Kolei (https://www.utk.gov.pl/pl/rzecznik/rzecznik-praw-pasazera/12183,O-Rzeczniku.html) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://www.uokik.gov.pl/rzecznicy.php) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/) W przypadku chęci zaś skorzystania z naszej pomocy, zapraszamy do kontaktu: tel. 538 166 433 e-mail: odszkodowania@twkancelaria.eu Oczywiście wszystkim z Państwa, życzymy bezproblemowych, obfitujących w dobrą pogodę i pełen relaks, udanych wakacji 😉

  27 Lip
  27 Lip
 • Drodzy Państwo,            przed poprzednimi zmianami w prawie upadłościowym, tylko nieliczni decydowali się na skorzystanie z procedury tzw. upadłości konsumenckiej. Dlaczego tak się działo? Przede wszystkim z uwagi na wymogi jakie musiał spełniać bankrut oraz na koszt jaki niosło za sobą ogłoszenie upadłości. Stać na to było tylko nielicznych. Po zamianach w prawie upadłościowym i wprowadzeniu ułatwień, lawinowo zaczęły napływać do sądów wnioski osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W 2018 r. opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 6570 upadłości konsumenckich, co oznacza wzrost upadłości o 18,7% w stosunku do 2017 r. w którym było ich 5535. Od 1 stycznia 2015 r., gdy zmieniono przepisy ułatwiające upadłość konsumencką, łącznie ogłosiło ją 18 651 osób. Do 2015 r. wedle danych pochodzących z Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, upadłości konsumenckich ogłoszona zaledwie – 60 (nie sześćset ani sześćdziesiąt tysięcy). To pokazuje jak wiele Polskich gospodarstw borykało się z problemami finansowymi. Wskazać tutaj też należy, że podstawową przesłanką pozwalającą na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jest wykazanie braku winy czy też braku tzw. rażącego niedbalstwa w doprowadzeniu swoich finansów na skraj bankructwa. Najczęstszymi powodami niewypłacalności dłużników sięgających po upadłość konsumencką są ciężkie choroby, wypadki, niezawiniona utrata pracy, a więc generalnie zdarzenia losowe niezależne od samego dłużnika. Sądy z reguły skrupulatnie, badają też czy dany dłużnik zasługuje na taki przywilej czy też zachodzą okoliczności z uwagi na które, nie są skłonne przychylić się do danego wniosku. Z naszej kilkuletniej już praktyki, wynika też, że im lepiej przygotowany zostanie sam wniosek, tym większa szansa na powodzenie. NOWOŚĆ!!!           Co niezwykle istotne, w bieżącym roku dobiegają końca, prace legislacyjne nad kolejną nowelizacją prawa upadłościowego. Jeśli planowane zmiany wejdą w życie, prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z koleją lawiną wniosków o upadłość. A dlaczego ?. Powodem będą zmiany, nieco przypominające model brytyjski. Niedawno nasza Kancelaria miała do czynienia z brytyjską procedurą upadłościową i podkreślić tutaj musimy, że choć obecnie obowiązujące u nas przepisy w zakresie tzw. upadłości konsumenckiej są i tak dość liberalne dla dłużnika, to w chwili obecnej daleko nam jeszcze do niezwykle liberalnego prawa upadłościowego w Wielkiej Brytanii. Podstawowe różnice to: – w modelu brytyjskim nie istnieje przesłanka winy czy rażącego niedbalstwa i każdy dłużnik, który wykazuje związek z wyspami, może raz w życiu ogłosić upadłość niezależnie od tego czy zawinił przy doprowadzeniu się do bankructwa czy też nie, – czas trwania, który u nas wynosi min. klika miesięcy a najczęściej jest to kilka lat, zaś w modelu brytyjskim z reguły procedura ta jest dużo krótsza i o wiele sprawniejsza, – wniosek o upadłość w modelu brytyjskim można złożyć przez internet a na samo postanowienie czeka się znacznie krócej niż u nas. W przypadku z którym mieliśmy do czynienia, trwało to niecały tydzień, u nas terminy są dość odległe i w zależności od obłożenia pracą danego wydziału, czeka się średnio ok 3-4 miesiące. Podobne zmiany, mają nastąpić w naszej rodzimej procedurze. Przede wszystkim odpadną przesłanki winy i rażącego niedbalstwa a zatem każdy dłużnik, raz w życiu, będzie mógł skorzystać z możliwości ogłoszenia bankructwa i „zacząć swoje życie od nowa”. Czy są to zmiany dobre, czy też nie i jak wpłyną na stan polskich gospodarstw domowych – czas pokaże. Nie nam też to oceniać. Niemniej jednak jeśli potrzebowaliby Państwo naszej pomocy i chcieliby Państwo skorzystać z naszego doświadczenia i wiedzy w zakresie upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Specjalizujemy się w prowadzeniu postępowań upadłościowych mając na tym polu liczne udokumentowane sukcesy. Ponadto z powodzeniem pomagamy osobom zadłużonym w sprawach przeciwko firmom windykacyjnym i niestandaryzowanym funduszom inwestycyjnym. Prowadzimy także negocjacje z wierzycielami, pomagając stronom, znaleźć rozwiązania korzystne dla obu stron. Działamy na terenie całego Kraju:…

  23 Cze
  23 Cze
 • Drodzy Państwo, kiedy zdarza się nam wypadek, nasze obrażenia nie zawsze wydają nam się, na pierwszy „rzut oka”, poważne. Czy zatem jeśli jesteśmy poszkodowanymi, ale nasze obrażenia nie jawią się jako „poważne”, warto w takim przypadku ubiegać się o stosowną rekompensatę?. Najnowsze orzeczenie w sprawie, którą prowadziliśmy, pokazuje, że jak najbardziej. Nasz Klient w wyniku kolizji doznał, jak wypowiedzieli się finalnie biegli, „niewielkich obrażeń”. Obrażenia te zakwalifikowane zostały przez biegłych jako – 0% uszczerbku na zdrowiu. Wydawać by się zatem mogło, że skoro nie ma obrażeń, to nie powinno być odszkodowania. Bo i za co? Nic bardziej mylnego. Obrażenia to nie tylko bowiem uszczerbek fizyczny, ale także doznania psychiczne związane z danym zdarzeniem. W przedmiotowej sprawie wykazaliśmy, że nasz Klient faktycznie ucierpiał. Sąd podzielił nasz pogląd i pomimo stwierdzenia przez biegłych 0% uszczerbku na zdrowiu, zasądził zadośćuczynienie za doznane cierpienia oraz zwrot poniesionych kosztów leczenia w łącznej kwocie 5200 zł (wyrok poniżej).

  11 Cze
  11 Cze
 • Szanowni Państwo, pragniemy pochwalić się kolejną wygraną z windykatorami. Sprawa była bardzo trudna gdyż dotyczyła nakazu zapłaty wydanego przeciwko naszemu klientowi w 2012 roku. Dawno temu upłynęły już zatem wszelkie terminy do wniesienia środków zaskarżenia. My jednak nie poddaliśmy się i znaleźliśmy odpowiednią „lukę”. Wnieśliśmy wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu z uwagi na wadliwe doręczenie nakazu zapłaty. Jak widać poskutkowało. Sąd przywrócił nam termin i rozpatrzył nasz sprzeciw, czego skutkiem jest finalne oddalenie powództwa wierzyciela. Nasz Klient może spać już spokojnie bez obawy, że NSFIZ będzie egzekwował niewykazane w sposób prawidłowy a na domiar przedawnione roszczenia.

  05 Cze
  05 Cze
 • Przedstawiamy Państwu poniżej ukraińskojęzyczną wersję klauzuli informacyjnej zgodnej z obowiązkiem wynikającym z tzw. RODO. Pamiętajmy, że RODO dotyczy wszystkich osób fizycznych w tym także cudzoziemców przebywających na terenie państw UE a pochodzących z Państw trzecich.

  31 Maj
  31 Maj
 • Szanowni Państwo, z radością i dumą chcielibyśmy się pochwalić wygraną z Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym. Sprawa wydawała się z góry przegrana. Sąd rejonowy opowiedział się ponadto po stronie powoda tj. NSFIZ. Nie daliśmy jednak za wygraną, wnieśliśmy apelację od wyroku sądu rejonowego, która finalnie okazała się skuteczna. Na skutek apelacji sąd okręgowy zmienił zaskarżony wyrok na korzyść pozwanego, dzięki czemu nasz Klient zaoszczędzi niebagatelną kwotę ponad 60 tys. złotych.  

  28 Maj
  28 Maj
Goto :