Zmiany opłat sądowych od sierpnia 2019 r

 • Poniżej  prezentujemy Państwu tabelę przedstawiająca zmiany w opłatach sądowych. UWAGA!!! Zmiany obowiązują już od 21 sierpnia 2019 r. L.p. Przepis u.k.s.c. Rodzaj opłaty Przed nowelizacją Po nowelizacji 1. art. 12 u.k.s.c. Opłata stała w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe. Nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5 000 złotych. Nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 10 000 złotych. 2. art. 13 ust. 1 u.k.s.c. (art. 13 u.k.s.c. po wejściu w życie nowelizacji) Opłata w sprawach o prawa majątkowe Opłata stosunkowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych. Opłata stała ustalona według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia: 1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych; 2) ponad 500 złotych do 1 500 złotych – w kwocie 100 złotych; 3) ponad 1 500 złotych do 4 000 złotych – w kwocie 200 złotych; 4) ponad 4 000 złotych do 7 500 złotych – w kwocie 400 złotych; 5) ponad 7 500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych; 6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych; 7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1 000 złotych. Przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych. 3. art. 13 ust. 2 u.k.s.c. (art. 13d u.k.s.c. po wejściu w życie nowelizacji) Opłata w sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym Opłata stosunkowa wynosi 2% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych. Opłata stała lub stosunkowa wynosi połowę opłaty ustalonej zgodnie z art. 13, art. 13a i art. 13b u.k.s.c., jednak nie mniej niż 100 złotych i nie więcej niż 200 000 złotych. 4. art. 13 ust. 1a u.k.s.c. (art. 13a u.k.s.c. po wejściu w życie nowelizacji) Opłata w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych od strony będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne Opłata stosunkowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1000 złotych. Przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 1 000 złotych. 5. art. 13c u.k.s.c. (dodany w wyniku wejścia w życie nowelizacji) Opłata sprawach o usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji – Przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 40 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 2 000 złotych. 6. art. 13e u.k.s.c. (dodany w wyniku wejścia w życie nowelizacji) Opłata od pozwu w sprawach, w których powód przed wytoczeniem powództwa wziął udział w mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację lub podjął próbę rozwiązania sporu przez złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu przez właściwy sąd polubowny ustanowiony ustawą w celu rozpatrywania sporów konsumenckich albo wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie poza-sądowego rozwiązania sporu konsumenckiego – Opłata stała lub stosunkowa od pozwu podlega obniżeniu o dwie trzecie, nie więcej jednak niż o 400 złotych. 7. art. 13b u.k.s.c. (dodany w wyniku wejścia w życie nowelizacji) Opłata w sprawach o roszczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 1000 złotych. 8. art. 15…

  13 Sie
  13 Sie
 • Sezon urlopowy trwa, w związku z czym pragniemy Państwu przypomnieć, że w przypadku ewentualnych „problemów wakacyjnych”, w ich rozwiązaniu, mogą przyjść z pomocą takie instytucje jak: Rzecznik Praw Pasażera działający przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (https://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl/) Rzecznik Praw Pasażera Kolei (https://www.utk.gov.pl/pl/rzecznik/rzecznik-praw-pasazera/12183,O-Rzeczniku.html) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://www.uokik.gov.pl/rzecznicy.php) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/) W przypadku chęci zaś skorzystania z naszej pomocy, zapraszamy do kontaktu: tel. 538 166 433 e-mail: odszkodowania@twkancelaria.eu Oczywiście wszystkim z Państwa, życzymy bezproblemowych, obfitujących w dobrą pogodę i pełen relaks, udanych wakacji 😉

  27 Lip
  27 Lip
 • Drodzy Państwo,            przed poprzednimi zmianami w prawie upadłościowym, tylko nieliczni decydowali się na skorzystanie z procedury tzw. upadłości konsumenckiej. Dlaczego tak się działo? Przede wszystkim z uwagi na wymogi jakie musiał spełniać bankrut oraz na koszt jaki niosło za sobą ogłoszenie upadłości. Stać na to było tylko nielicznych. Po zamianach w prawie upadłościowym i wprowadzeniu ułatwień, lawinowo zaczęły napływać do sądów wnioski osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W 2018 r. opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 6570 upadłości konsumenckich, co oznacza wzrost upadłości o 18,7% w stosunku do 2017 r. w którym było ich 5535. Od 1 stycznia 2015 r., gdy zmieniono przepisy ułatwiające upadłość konsumencką, łącznie ogłosiło ją 18 651 osób. Do 2015 r. wedle danych pochodzących z Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, upadłości konsumenckich ogłoszona zaledwie – 60 (nie sześćset ani sześćdziesiąt tysięcy). To pokazuje jak wiele Polskich gospodarstw borykało się z problemami finansowymi. Wskazać tutaj też należy, że podstawową przesłanką pozwalającą na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jest wykazanie braku winy czy też braku tzw. rażącego niedbalstwa w doprowadzeniu swoich finansów na skraj bankructwa. Najczęstszymi powodami niewypłacalności dłużników sięgających po upadłość konsumencką są ciężkie choroby, wypadki, niezawiniona utrata pracy, a więc generalnie zdarzenia losowe niezależne od samego dłużnika. Sądy z reguły skrupulatnie, badają też czy dany dłużnik zasługuje na taki przywilej czy też zachodzą okoliczności z uwagi na które, nie są skłonne przychylić się do danego wniosku. Z naszej kilkuletniej już praktyki, wynika też, że im lepiej przygotowany zostanie sam wniosek, tym większa szansa na powodzenie. NOWOŚĆ!!!           Co niezwykle istotne, w bieżącym roku dobiegają końca, prace legislacyjne nad kolejną nowelizacją prawa upadłościowego. Jeśli planowane zmiany wejdą w życie, prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z koleją lawiną wniosków o upadłość. A dlaczego ?. Powodem będą zmiany, nieco przypominające model brytyjski. Niedawno nasza Kancelaria miała do czynienia z brytyjską procedurą upadłościową i podkreślić tutaj musimy, że choć obecnie obowiązujące u nas przepisy w zakresie tzw. upadłości konsumenckiej są i tak dość liberalne dla dłużnika, to w chwili obecnej daleko nam jeszcze do niezwykle liberalnego prawa upadłościowego w Wielkiej Brytanii. Podstawowe różnice to: – w modelu brytyjskim nie istnieje przesłanka winy czy rażącego niedbalstwa i każdy dłużnik, który wykazuje związek z wyspami, może raz w życiu ogłosić upadłość niezależnie od tego czy zawinił przy doprowadzeniu się do bankructwa czy też nie, – czas trwania, który u nas wynosi min. klika miesięcy a najczęściej jest to kilka lat, zaś w modelu brytyjskim z reguły procedura ta jest dużo krótsza i o wiele sprawniejsza, – wniosek o upadłość w modelu brytyjskim można złożyć przez internet a na samo postanowienie czeka się znacznie krócej niż u nas. W przypadku z którym mieliśmy do czynienia, trwało to niecały tydzień, u nas terminy są dość odległe i w zależności od obłożenia pracą danego wydziału, czeka się średnio ok 3-4 miesiące. Podobne zmiany, mają nastąpić w naszej rodzimej procedurze. Przede wszystkim odpadną przesłanki winy i rażącego niedbalstwa a zatem każdy dłużnik, raz w życiu, będzie mógł skorzystać z możliwości ogłoszenia bankructwa i „zacząć swoje życie od nowa”. Czy są to zmiany dobre, czy też nie i jak wpłyną na stan polskich gospodarstw domowych – czas pokaże. Nie nam też to oceniać. Niemniej jednak jeśli potrzebowaliby Państwo naszej pomocy i chcieliby Państwo skorzystać z naszego doświadczenia i wiedzy w zakresie upadłości konsumenckiej, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Specjalizujemy się w prowadzeniu postępowań upadłościowych mając na tym polu liczne udokumentowane sukcesy. Ponadto z powodzeniem pomagamy osobom zadłużonym w sprawach przeciwko firmom windykacyjnym i niestandaryzowanym funduszom inwestycyjnym. Prowadzimy także negocjacje z wierzycielami, pomagając stronom, znaleźć rozwiązania korzystne dla obu stron. Działamy na terenie całego Kraju:…

  23 Cze
  23 Cze
 • Drodzy Państwo, kiedy zdarza się nam wypadek, nasze obrażenia nie zawsze wydają nam się, na pierwszy „rzut oka”, poważne. Czy zatem jeśli jesteśmy poszkodowanymi, ale nasze obrażenia nie jawią się jako „poważne”, warto w takim przypadku ubiegać się o stosowną rekompensatę?. Najnowsze orzeczenie w sprawie, którą prowadziliśmy, pokazuje, że jak najbardziej. Nasz Klient w wyniku kolizji doznał, jak wypowiedzieli się finalnie biegli, „niewielkich obrażeń”. Obrażenia te zakwalifikowane zostały przez biegłych jako – 0% uszczerbku na zdrowiu. Wydawać by się zatem mogło, że skoro nie ma obrażeń, to nie powinno być odszkodowania. Bo i za co? Nic bardziej mylnego. Obrażenia to nie tylko bowiem uszczerbek fizyczny, ale także doznania psychiczne związane z danym zdarzeniem. W przedmiotowej sprawie wykazaliśmy, że nasz Klient faktycznie ucierpiał. Sąd podzielił nasz pogląd i pomimo stwierdzenia przez biegłych 0% uszczerbku na zdrowiu, zasądził zadośćuczynienie za doznane cierpienia oraz zwrot poniesionych kosztów leczenia w łącznej kwocie 5200 zł (wyrok poniżej).

  11 Cze
  11 Cze
 • Szanowni Państwo, pragniemy pochwalić się kolejną wygraną z windykatorami. Sprawa była bardzo trudna gdyż dotyczyła nakazu zapłaty wydanego przeciwko naszemu klientowi w 2012 roku. Dawno temu upłynęły już zatem wszelkie terminy do wniesienia środków zaskarżenia. My jednak nie poddaliśmy się i znaleźliśmy odpowiednią „lukę”. Wnieśliśmy wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu z uwagi na wadliwe doręczenie nakazu zapłaty. Jak widać poskutkowało. Sąd przywrócił nam termin i rozpatrzył nasz sprzeciw, czego skutkiem jest finalne oddalenie powództwa wierzyciela. Nasz Klient może spać już spokojnie bez obawy, że NSFIZ będzie egzekwował niewykazane w sposób prawidłowy a na domiar przedawnione roszczenia.

  05 Cze
  05 Cze
 • Przedstawiamy Państwu poniżej ukraińskojęzyczną wersję klauzuli informacyjnej zgodnej z obowiązkiem wynikającym z tzw. RODO. Pamiętajmy, że RODO dotyczy wszystkich osób fizycznych w tym także cudzoziemców przebywających na terenie państw UE a pochodzących z Państw trzecich.

  31 Maj
  31 Maj
 • Szanowni Państwo, z radością i dumą chcielibyśmy się pochwalić wygraną z Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym. Sprawa wydawała się z góry przegrana. Sąd rejonowy opowiedział się ponadto po stronie powoda tj. NSFIZ. Nie daliśmy jednak za wygraną, wnieśliśmy apelację od wyroku sądu rejonowego, która finalnie okazała się skuteczna. Na skutek apelacji sąd okręgowy zmienił zaskarżony wyrok na korzyść pozwanego, dzięki czemu nasz Klient zaoszczędzi niebagatelną kwotę ponad 60 tys. złotych.  

  28 Maj
  28 Maj
 • Pragniemy pochwalić się Państwu naszym sukcesem w dziedzinie prawa budowlanego. Sprawa była bardzo trudna i miała charakter bezprecedensowy. Sam nasz mocodawca nie wierzył w sukces, a jednak, udało się.

  23 Maj
  23 Maj
 • Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w organizowanym przez naszych przyjaciół z Samorządnych Niezależnych Związków Zawodowych Pracowników Autoliv, pikniku charytatywnym, którego celem jest zbiórka pieniędzy na pomoc dla osób zmagających się z ciężkimi chorobami nowotworowymi. Piknik pod nazwą „Razem dla Was” odbędzie się w dniu 16 czerwca 2019r. w oławskim parku położonym obok PKP. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa i tym samym wsparcia Tych, którzy tego wsparcia potrzebują. Dla zachęty (choć nikogo zapewne zachęcać specjalnie nie trzeba ;)) informujemy, że przewidzianych jest bardzo wiele ciekawych atrakcji, zarówno dla starszych jak i najmłodszych uczestników. Podczas pikniku przeprowadzona zostanie także loteria fantowa w której można będzie wygrać bardzo atrakcyjne nagrody, takie jak m.in.: rowery, laptop, sprzęt AGD, różnego rodzaju vouchery czy ufundowany przez naszą Kancelarię – lot balonem. Spędźmy ten dzień wspólnie niosąc pomoc innym a przy okazji dobrze się bawiąc !!!.

  22 Maj
  22 Maj
 • UWAGA ZMIANY KPC!!! Szykują się zmiany w kodeksie postępowania cywilnego. Ma zostać wprowadzony art. 139 [1] k.p.c., celem likwidacji tzw. fikcji doręczenia. „Art. 139(1). § 1. Jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia zgodnie z art. 139 § 1 zdanie drugie, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających i nie ma zastosowania art. 139 § 2 i 3 lub inny przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika. § 2. Powód w terminie dwóch miesięcy od doręczenia mu powyższego zobowiązania składa do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu przez komornika albo zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Po bezskutecznym upływie terminu dwóch miesięcy stosuje się przepis art. 177 § 1 pkt 6.” Jakie skutki mogą jednak spowodować tego typu zmiany?. Naszym zdaniem po nowelizacji więcej pracy mogą mieć prywatni detektywi, którzy na rzecz powodów będą ustalać aktualne adresy zamieszkania pozwanych przed wdaniem się w spór sądowy. Nasza Kancelaria świadczy wprawdzie takie usługi już od dawna i nie jest to dla nas żadna nowość. Niemniej jednak w przypadku wejścia w życie proponowanych zmian, szczególnie w sprawach o zapłatę, nastąpi znaczny wzrost przypadków w których będzie trzeba poszukiwać aktualnego adresu zamieszkania osoby, którą chcemy pozwać. Marcin Turek Prawnik, licencjonowany detektyw.

  20 Maj
  20 Maj
Goto :