Informatyk do współpracy przy RODO.

 • Nasza Kancelaria w związku z rosnącym zainteresowaniem ze strony naszych Klientów kwestiami związanymi z tzw. RODO, poszukuje do współpracy informatyka, ze znajomością tematyki. Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt e – mail: biuro@twkancelaria.eu

  22 Maj
  22 Maj
 • Michał Wiśniewski ogłosił tzw. upadłość konsumencką!!! Jak donoszą media oraz portale społecznościowe Michał Wiśniewski, znany i budzący liczne kontrowersje muzyk, ogłosił upadłość konsumencką. Jego majątek podobno szacowany był jeszcze nie tak dawno na ok 35 mln zł. Niektórzy zadają sobie pytanie jak to możliwe roztrwonić tak ogromną fortunę?. Artysta zdaje się jednak tym nie przejmować, twierdzi że jest to możliwe i podaje liczne przykłady na co wydatkował zgromadzone środki. Przedmiotem naszych rozważań nie jest jednak samo życie celebryty. Zastanawiamy się natomiast nad argumentacją jakiej użył upadły w złożonym wniosku a która spowodowała, że Sąd uznał wniosek za zasadny. Oczywiście w żaden sposób nie mamy zamiaru tutaj podważać słuszności wyroku, niemniej jednak jest to bardzo interesujący pod kątem prawnym przypadek, który może stanowić furtkę dla innych osób mających problemy finansowe. Orzecznictwo w zakresie upadłości konsumenckiej na obecnych zasadach, kształtuje się tak naprawdę zaledwie od kilku lat a w głównej mierze od momentu kiedy zaczęły obowiązywać przepisy znowelizowanej ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Zmiany te uczyniły bowiem upadłość „łatwiejszą” do ogłoszenia i bardziej „przyjazną” co spowodowało znaczny wzrost postępowań upadłościowych. Pamiętać jednak należy, że pomimo zmian korzystnych dla dłużników w dalszym ciągu istnieje szereg przesłanek, które należy spełnić aby móc skorzystać z dobrodziejstwa jakie niesie za sobą bankructwo konsumenckie. Upadłość konsumencka jak sama nazwa wskazuje to postępowanie sądowe przewidziane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej a więc konsumentów, którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność natomiast to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych a więc np.: nie ma pieniędzy na spłatę rat kredytu, zapłatę czynszu za mieszkanie czy bieżących rachunków i opłat. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w ich wykonaniu przekracza 3 miesiące. Upadłość konsumencka umożliwia całkowite zwolnienie konsumenta z długów. Prowadzi bowiem do umorzenia zobowiązań, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości i nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym lub w wyniku wykonania planu spłaty. Możliwe jest również, w wyjątkowych sytuacjach, oddłużenie konsumenta bez wykonywania planu spłaty. Warunkiem jednak skorzystania z tych możliwości jest ustalenie, że konsument zarówno przed jak i w toku postępowania działa uczciwie i zgodnie z prawem. Oznacza to, że nie uzyska ogłoszenia upadłości, ani oddłużenia ten, kto: doprowadził do swojej niewypłacalności albo istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa (np.: zaciągnął pożyczkę z zamiarem jej niespłacenia), w stosunku do kogo prowadzono już konsumenckie postępowanie upadłościowe, które zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek konsumenta, w stosunku do konsumenta we wcześniejszym konsumenckim postępowaniu upadłościowym uchylono plan spłaty, konsument miał obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca, a tego nie zrobił, konsument podał we wniosku nieprawdziwe lub niezupełne dane; w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku, względem konsumenta toczyło się już konsumenckie postępowanie upadłościowe, które zakończyło się całościowym lub częściowym oddłużeniem; czynność prawna konsumenta została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli. W wyjątkowych okolicznościach, uzasadnionych tzw, względami słuszności i zasadami humanitaryzmu (np.: ciężka choroba, nagła utrata pracy), sąd może pominąć fakt zajścia negatywnych przesłanek i przychylić się do wniosku. Czy z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku Michała Wiśniewskiego?. Na chwilę obecną możemy tylko domniemywać ale pamiętać należy, że wyjątkowe sytuacje powinny być jasno i rzetelnie przedstawione oraz potwierdzone niezbitymi dowodami dlatego też, bardzo ważne w postępowaniu upadłościowym jest rzetelne i odpowiednie przygotowanie wniosku. Często jest to bowiem klucz do uzyskania korzystnego dla nas wyroku i tym samym uzyskania możliwości „nowego drugiego życia bez długów”. Z naszego doświadczenia wynika też, że niektóre sądy bardzo przychylnie spoglądają na dłużników.  

  18 Maj
  18 Maj
 • W ramach ciekawostki przedstawiamy Państwu jedną z interpretacji dyrektora Krajowej Izby Skarbowej, a konkretnie interpretację nr: 0112-KDIL3-1.40 11.99.2018.1.AN O interpretację prawa wystąpiła kobieta prowadząca działalność polegającą na świadczeniu usług erotycznych za pomocą portalu internetowego. Usługi te polegały generalnie na tym, że klient w trakcie połączenia poprzez internet ma możliwość kontaktu wizualnego oraz wydawania poleceń w trakcie wcześniej ustalonego i opłaconego czasu. Formę płatności stanowią wirtualne żetony, które mogą być później wymienione na realną walutę. Działalność była wykonywana przez kobietę osobiście a sama zainteresowana chciała się dowiedzieć w jaki sposób powinny być rozliczone dochody uzyskane przez nią z prowadzonej działalności. Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej orzekł, że przychody z wykonywanych przez zainteresowaną czynności nie spełniają cech uznających je za osiągnięte w ramach działalności gospodarczej. W z tym traktować je należy jak przychód osiągany z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych a co za tym idzie rozliczać według skali podatkowej zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oczywiście żywimy nadzieję, że interpretacja dotyczy zarówno Pań jak i Panów w przeciwnym wypadku mielibyśmy przejaw jawnej dyskryminacji płciowej w prawie podatkowym;)

  14 Maj
  14 Maj
 • Awaryjne lądowanie samolotu lecącego z Krety do Warszawy a prawo do odszkodowania. Z przekazów medialnych z dnia dzisiejszego możemy dowiedzieć się, że samolot lecący z Krety do Warszawy z uwagi na awarię, musiał lądować na lotnisku w Sofii . Grupa polskich turystów podobno oczekuje na podstawienie kolejnego samolotu, którym wróci do kraju. Jako przyczynę awaryjnego lądowania media podają pękniętą szybę w kabinie pilotów. Awaria spowoduje zatem prawdopodobnie spore opóźnienie w związku z czym pamiętać należy, że Pasażerowie lotów opóźnionych mogą skorzystać z prawa do odszkodowania, jeśli przybywają do miejsca docelowego co najmniej trzy godziny po czasie planowanego przybycia. Nie każde jednak opóźnienie daje pasażerom prawa do odszkodowania. Jeżeli przewoźnik lotniczy jest w stanie udowodnić, że odwołanie lub duże opóźnienie lotu wynika z nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć, mimo że podjęto wszelkie racjonalne środki wówczas nie będzie ponosił takiej odpowiedzialności. Okolicznością wyłączającą odpowiedzialność przewoźnika będzie przede wszystkim tzw. siła wyższa a więc zdarzenia, na które przewoźnik nie mógł mieć żadnego wpływu (np. złe warunki atmosferyczne). Co jednak w przypadku pękniętej szyby?. Czy jest to usterka, która uprawnia nas do dochodzenia odszkodowania?. Czy w takim przypadku będziemy może jednak mieli do czynienia z tzw. siłą wyższą, która wyłącza odpowiedzialność przewoźnika lotniczego? Wszystko zależy od sytuacji i przyczyn, które doprowadziły do usterki. Z problemem pękniętej szyby zmierzyli się pasażerowie lotu z Burgas do Ostrawy z dnia 10 sierpnia 2013 r. wśród, których znaleźli się Marcela Pešková i Jirí Pešká. Przed wylotem samolot realizujący w/w lot odbył już uprzednio loty na trasach z Pragi do Burgas, z Burgas do Brna i z powrotem. Podczas pierwszego z wymienionych lotów stwierdzono usterkę techniczną zaworu, której usunięcie trwało godzinę i czterdzieści pięć minut. Następnie, podczas lotu z Burgas do Brna, przy lądowaniu, samolot zderzył się z ptakiem, wobec czego zaszła konieczność przeprowadzenia kontroli stanu technicznego maszyny. Została ona przeprowadzona przez posiadające stosowne uprawnienia lokalne przedsiębiorstwo. Ostatecznie kontrola nie wykazała uszkodzeń, które mogłyby podać w wątpliwość zdolność maszyny do lotu. Z powodu tych dwóch niespodziewanych zdarzeń samolot przybył jednak do Ostrawy z opóźnieniem wynoszącym pięć godzin i dwadzieścia minut. W związku z tym M. Pešková i J. Pešká zwrócili się do sądu w Pradze w celu dochodzenia od przewoźnika zapłaty kwoty 6825 koron (około 250 euro). Według nich, rozporządzenie UE nr 261/04 w sprawie odszkodowań dla pasażerów linii lotniczych przyznaje im prawo do takiego odszkodowania w sytuacji gdy samolot przybył na lotnisko docelowe z opóźnieniem wynoszącym co najmniej trzy godziny. Dla sądu nie było to jednak tak klarowne i sprawa otarła się o drugą instancję a finalnie stanowisko zabrał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. TSUE w swoim wyroku przypomniał przede wszystkim, że nadzwyczajne okoliczności w rozumieniu rozporządzenia są to zdarzenia, które ze względu na swój charakter lub swoje źródło nie wpisują się w ramy normalnego wykonywania działalności danego przewoźnika lotniczego i nie pozwalają na skuteczne nad nim panowanie. TSUE przypomniał także, że nadzwyczajnej okoliczności nie stanowi przedwczesna wadliwość określonych części samolotu, ponieważ awaria tego rodzaju jest nierozerwalnie związana z systemem funkcjonowania maszyny. Zapewnienie obsługi technicznej i właściwego funkcjonowania samolotu jest bowiem zadaniem przewoźników lotniczych. Stwierdził natomiast, że zderzenie samolotu z ptakiem, jak też ewentualne uszkodzenia spowodowane tym zderzeniem, nie są nierozerwalnie związane z systemem funkcjonowania maszyny, ponieważ zderzenie takie, ze względu na swój charakter i swoje źródło, nie wpisuje się w ramy normalnego wykonywania działalności danego przewoźnika lotniczego i nie podlega jego skutecznej kontroli. Wobec tego zderzenie samolotu z ptakiem stanowi nadzwyczajną okoliczność w rozumieniu rozporządzenia. W tym kontekście TSUE przypomniał także, że przewoźnik lotniczy jest zwolniony z obowiązku wypłaty odszkodowania wyłącznie wtedy, gdy może dowieść, że, po pierwsze, odwołanie lub opóźnienie lotu wynoszące co najmniej trzy…

  13 Maj
  13 Maj
 • ZMIANY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW czyli „KONSTYTUCJA BIZNESU” Od 30 kwietnia obowiązują przepisy tzw. Konstytucji biznesu, którą tworzy 5 Ustaw: Prawo przedsiębiorców, które zastąpiło Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (Ustawa) Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej Poniżej przedstawiamy Państwu pokrótce najważniejsze zmiany jakie wprowadza „Konstytucja biznesu”. Zmiany te będziemy oczywiście jeszcze dokładniej opisywać w kolejnych materiałach. Wszystkich z Państwa chcących dowiedzieć się czegoś więcej na temat zmian zapraszamy także do kontaktu poprzez naszą stronę https://web.facebook.com/twkancelaria/ , na której mogą Państwo zadawać pytania i wyrażać także swoje opinie dotyczące tematu lub drogą e – mailową biuro@twkancelaria.eu 1. Wolność działalności gospodarczej czyli – „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”. Zasada ta oznacza, że przedsiębiorca w ramach wykonywanej działalności gospodarczej może podejmować wszelkie działania, chyba że są one zabronione albo odmiennie uregulowane przepisami prawa. W obszarach nieuregulowanych prawem, przedsiębiorca będzie miał większą swobodę środków swojego działania, o ile nie naruszy przy tym praw i wolności innych podmiotów. Doprecyzowaniu praw i wolności działalności gospodarczej służyć ma ustanowienie katalogu praw i obowiązków przedsiębiorców oraz zasad dla urzędów określających wytyczne interpretacyjne prawa gospodarczego, np. urzędnikom wolno będzie podejmować jedynie działania, które są konieczne do zamierzonego celu czy równego traktowania wszystkich przedsiębiorców. Partnerstwu na linii administracja–przedsiębiorca ma służyć też domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, rozstrzyganie wątpliwości faktycznych na jego korzyść oraz przyjazna interpretacja przepisów. 2. Przyjazna interpretacja przepisów czyli rozstrzyganie wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy. Zgodnie z tą zasadą w przypadku nie dających się usunąć wątpliwości co do interpretacji przepisów, administracja powinna rozstrzygać sprawy w sposób korzystny dla przedsiębiorcy, Organy mają też udzielać przedsiębiorcom informacji o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie swojej właściwości – zarówno tych ogólnych (zgodnie z art. 15 p.p.), jak i indywidualnych interpretacji przepisów prawa (art. 34 p.p.) Dużo nadziei niesie też art. 14 p.p., zgodnie z którym organ bez uzasadnionej przyczyny nie odstępuje od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym. 4. Mniej uciążliwe kontrole. Organ nie będzie mógł wezwać przedsiębiorcy do osobistego stawiennictwa, jeżeli niezbędne informacje będzie mógł uzyskać drogą mailową lub telefoniczną. Ponadto sam czas trwania kontroli jest ograniczony, a w przypadku jego przekroczenia przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z katalogu przysługujących mu roszczeń. 5. Ulga dla zakładających działalność, ułatwienia przy zawieszeniu. To prawdopodobnie jedne z najbardziej korzystnych zmian dla początkujących w biznesie. Zakładają one, że początkujący przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Ponadto w przypadkach działalności na tzw. mniejszą skalę nie powstanie obowiązek rejestracji działalności. Z kolei Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który zawiesi działalność, nie będzie płacić w okresie zawieszenia składek ZUS (ani społecznych, ani zdrowotnej). Nowelizacja wydłuża też maksymalny okres, na jaki można zawiesić prowadzenie działalności z 24 miesięcy na okres bezterminowy. 6. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Ustawa wprowadzająca tą nową instytucję zakłada, że ogólną kompetencją tego urzędu ma być stymulowanie bardziej partnerskich relacji między przedsiębiorcami a administracją publiczną. Wedle ustawy Rzecznik ma stać na straży praw przedsiębiorców, może opiniować projekty aktów prawnych dotyczących przedsiębiorców, występować do urzędów o wydanie objaśnień prawnych szczególnie skomplikowanych przepisów oraz do Sądu Najwyższego i NSA o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni przepisów. To tylko, niektóre z rozwiązań zapisanych w tzw. „Konstytucji dla biznesu”. W kolejnych wpisach będziemy omawiać zarówno te, o których nie wspomnieliśmy jak i zagłębiać się w szczegóły wyżej wspomnianych rozwiązań. Zapraszamy zatem do śledzenia naszej strony.

  07 Maj
  07 Maj
 • Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że w dniach 14 – 21 maja, Kancelaria Prawna Turek & Wróbel przyjmuje interesantów na bezpłatne porady prawne. Aby skorzystać z darmowej porady należy dokonać zgłoszenia, w celu ustalenia terminu, pod jednym z nr. tel.: 537 135 395, 538 166 433 lub e – mailowo: biuro@twkancelaria.eu Zgłoszenia na darmowe porady przyjmowane będą do dnia 11 maja. Zapraszamy Zespół Kancelarii Prawnej Turek & Wróbel

  02 Maj
  02 Maj
 • STRAJK LINII LOTNICZYCH LOT. CZY POSYPIĄ SIĘ ODSZKODOWANIA? Już wkrótce dowiemy się , czy osoby zamierzające lecieć na majówkę liniami lotniczymi LOT nie będą zmuszone do zmiany swoich planów. Wszystko wskazuje na to, że 1 maja rozpocznie się strajk pracowników narodowego przewoźnika, który ma trwać aż do odwołania. W przypadku opóźnienia bądź odwołania danego lotu z powodów leżących po stronie przewoźnika, pasażerom przysługuje szereg uprawnień w tym możliwość wystąpienia do linii lotniczych o wypłatę odszkodowania, którego wysokość wynosi od 250 – 600 euro na osobę. Jak przedstawia się jednak kwestia odszkodowań w przypadku strajku załogi ?. Czy jest to tzw. „okoliczność nadzwyczajna” wyłączająca odpowiedzialność przewoźnika?. Do niedawna strajk uznawany był za tzw. okoliczność nadzwyczajną” wyłączającą odpowiedzialność odszkodowawczą przewoźnika. W dniu 17 kwietnia bieżącego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał jednak orzeczenie w sprawie przeciwko niemieckiej spółce TUIfly. W uzasadnieniu orzeczenia TSUE podkreślił, że niezaplanowany tzw. „dziki strajk” załogi w następstwie niespodziewanej zapowiedzi restrukturyzacji przedsiębiorstwa (taka sytuacja miała miejsce w TUIfly) nie stanowi „nadzwyczajnej okoliczności” pozwalającej przewoźnikowi lotniczemu na zwolnienie się z obowiązku odszkodowania w przypadku odwołania lub dużego opóźnienia lotu a ryzyko wynikające ze skutków społecznych towarzyszących tego rodzaju środkom należy uznać za wpisujące się w ramy normalnego wykonywania działalności przewoźnika lotniczego. Orzeczenie to stanowi zatem „furtkę” do występowania z roszczeniami przeciwko liniom lotniczym w przypadku nagłych nieplanowanych strajków. W przypadku LOTu mamy oczywiście do czynienia z działaniami planowanymi, niemniej jednak jak możemy zauważyć, orzecznictwo dotyczące odszkodowań za opóźnione lub odwołane loty stale ewoluuje i nie jest wykluczone, iż z kolejnymi sprawami pójdzie znów krok dalej z korzyścią dla wszystkich pasażerów.

  29 Kwi
  29 Kwi
 • Niezmiernie miło jest nam Państwa poinformować, iż według portalu Oferteo zostaliśmy uznani za najlepszą Kancelarię w Oławie. Dziękujemy za zaufanie a naszym Klientom za pozytywne opinie, które niewątpliwie przyczyniły się do przyznania nam przez portal pozycji lidera lokalnej branży prawniczej 😉   Dziękujemy !!! Zespół Kancelarii Prawnej Turek & Wróbel https://www.oferteo.pl/adwokaci/olawa  

  24 Kwi
  24 Kwi
 • Jak ubiegamy się o odszkodowanie od przewoźnika? Aby wnioskować o odszkodowanie od linii lotniczej, należy zwrócić się rzecz jasna do przewoźnika z którego winy opóźnienie wynikło. Należy to uczynić pisemnie, krótko przedstawiając zaistniałą sytuację oraz co istotne powołując się na art. 7 Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004r. Pamiętać należy, że przewoźnik ma 30 dni na odniesienie się do złożonej przez nas reklamacji. Aby przyspieszyć całą procedurę pozyskania odszkodowania do skargi dołączyć należy kopię karty pokładowej, umowy z biurem podróży, biletów lotniczych a także innych dokumentów związanych z przedmiotowym lotem. Pamiętajmy, że odszkodowanie przysługuje każdemu pasażerowi, nawet małoletniemu. Co robić, jeśli przewoźnik odmówił wypłaty odszkodowania? Pasażerowie, którzy spotkają się z odmową wypłaty odszkodowania lub z brakiem odpowiedzi od przewoźnika, po upływie co najmniej 30 dni od daty złożenia reklamacji mogą złożyć skargę do odpowiedniej instytucji publicznej właściwej w sprawach lotnictwa cywilnego. Jeśli opóźniony lot miał rozpocząć się w Polsce, urzędem właściwym do złożenia skargi będzie Urząd Lotnictwa Cywilnego, jeśli opóźniał się lot z zagranicy – pismo powinno zostać złożone do odpowiednika Komisji Ochrony Praw Pasażerów ULC w danym kraju. Jak złożyć skargę do ULC? W celu prawidłowego złożenia skargi na naruszenie przez przewoźnika lotniczego postanowień rozporządzenia nr 261/2004/ w ULC, należy wypełnić przygotowany do tego celu formularz dostępny na stronie internetowej Urzędu do pobrania. Do skargi należy dołączyć: • kopię reklamacji skierowanej do przewoźnika, • kopię odpowiedzi udzielonej przez przewoźnika na reklamację, • kopię potwierdzenia rezerwacji na dany lot (np. kopię kart pokładowych). Wniesienie skargi skutkuje wszczęciem postępowania w Komisji Ochrony Praw Pasażerów, które kończy się wydaniem przez Prezesa ULC decyzji administracyjnej określającej zakres naruszenia i termin jego usunięcia. W przypadku pozytywnej decyzji, to ten dokument nakaże przewoźnikowi wypłatę odszkodowania. Jak długo trzeba czekać na odszkodowanie? Cała procedura może potrwać zaledwie kilka tygodni ale może również potrwać kilka miesięcy. Uzależnione jest to od m.in. czasu udzielenia odpowiedzi przez przewoźnika, który może to zrobić w ciągu tygodnia, miesiąca, a czasem nie udzielić jej wcale. Czas oczekiwania może jednak ulec skróceniu wówczas kiedy przewoźnik wypłaci nam dobrowolnie całe odszkodowanie, co ma miejsce raczej niezwykle rzadko a przewoźnicy z reguły próbują „wcisnąć” pasażerom vouchery na kwotę np. 100 euro. Pamiętajmy jednak, że w zależności od długości lotu, zgodnie z Unijnym rozporządzeniem, każdemu pasażerowi którego lot opóźnił się o więcej niż 3h lub został odwołany, przysługują kwoty 250, 400 lub 600 euro. Dodać też należy, że w przyspieszeniu uzyskania odszkodowań może pomóc nam złożenie skargi do Urzędu Lotnictwa Cywilnego (lub jego zagranicznego odpowiednika), co też zwykle w Państwa imieniu czynimy. ULC często bywa bardzo przychylne pasażerom i warto odwoływać się do jego pomocy. W przypadku gdy procedury przedsądowe zostaną wykorzystane wówczas sprawa zostaje skierowane na drogę postępowania sądowego. Tutaj obowiązują nas terminy sądowe i ustawowe. Należy  zatem uzbroić się w nieco większą cierpliwość i cytując Minucjusza Felixa wierzyć, że „O ile sąd jest późniejszy, o tyle sprawiedliwszy”.

  05 Mar
  05 Mar
 • RODO czyli największa zmiana w ochronie danych osobowych od 20 lat General Data Protection Regulation (GDPR) czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) to unijny, wiążący akt prawny, który zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 roku, a więc za 90 dni, i którego wytyczne wywrócą do góry nogami część procedur, jakie firmy działające w UE stosowały od wielu lat. Im bliżej wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia, tym większa dezorientacja wśród przedsiębiorców, którzy za sprawą zamieszczanych w sieci artykułów na temat RODO czują się coraz bardziej zagubieni. Nowe przepisy wprowadzą szereg obowiązków, nowe rodzaje odpowiedzialności, ale również określone sankcje finansowe. To ostatni dzwonek na to, aby zacząć się do tych zmian przygotowywać. W niniejszym artykule przedstawiamy najważniejsze z nich. Zaczynając rozważania nad tematem RODO, należałoby w pierwszej kolejności zastanowić się kogo dane przepisy będą dotyczyć. Otóż, RODO dotyczyć będzie każdego, kto przetwarza dane osobowe obywateli Unii Europejskiej w celach innych niż czysto osobiste lub domowe, a więc w gruncie rzeczy WSZYSTKICH – od jednoosobowej działalności, przez przedsiębiorstwa o różnej osobowości prawnej, jednostki ochrony zdrowia, dostawców usług internetowych, po organizacje non profit i urzędy. Do RODO muszą stosować się również osoby, które wprawdzie nie prowadzą działalności gospodarczej, ale przetwarzanie danych odbywa się w związku z jakąś ich zorganizowaną aktywnością, np. blogerzy wysyłający newslettery. Zapoznając się z treścią artykułów, które obiegły sieć, nie trudno o przerażenie, zwłaszcza w zakresie odnoszącym się do wysokości kar, jakie przewidują przepisy rozporządzenia w chwili stwierdzenia naruszenia. Rozporządzenie w zależności od naruszenia przewiduje dwa progi kar: 1) w wysokości do 10.000.000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 2% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, lub 2) w wysokości do 20.000.000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 4% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego. Należy wskazać, iż owszem, rozporządzenie przewiduje milionowe kary o których czytamy. Jednak, sam zapis nie świadczy o fakcie, iż taka kara zostanie nałożona za każdorazowe naruszenie przepisu o ochronie danych osobowych. Ponadto, należy mieć na uwadze zapis informujący, iż kara musi być proporcjonalna oraz kryteria, jakimi organ nadzorczy ma się kierować, ustalając wysokość kary. Rozsądnym rozwiązaniem, które zostanie wprowadzone nowymi przepisami i które należy uznać za jedną z istotniejszych nowości dotyczących ochrony danych osobowych jest zniesienie obowiązku rejestracji zbiorów danych osobowych. Koniec więc ze zgłaszaniem zbiorów do GIODO. Co więcej, dokumenty takie jak polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemami informatycznymi, których posiadanie w obecnie obowiązujących przepisach było obowiązkiem każdego administratora danych osobowych, po wejściu w życie nowego rozporządzenia nie będzie już bezwzględnie obowiązkowe. O tym, czy ww. dokumenty są potrzebne, będzie mógł samodzielnie zdecydować administrator danych osobowych biorąc pod uwagę skalę, cele, zakres i kontekst przetwarzania danych osobowych. Kolejną zmianą, którą należy zaliczyć na korzyść, jest zmiana dotycząca formy podpisania umowy powierzenia danych osobowych. Obecnie, powierzenie danych wymaga zawarcia umowy na piśmie, z własnoręcznymi podpisami obu stron, pocztą tradycyjną. Od 25 maja 2018r. umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych będzie można zawrzeć elektronicznie, co znacznie ułatwi korzystanie z usług podmiotów trzecich, które chcąc nie chcąc przechowują dane osobowe, których jesteś administratorem. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych przewiduje również obowiązki administratora skierowane do zewnątrz, a więc tzw. obowiązki informacyjne, których zakres w brzmieniu nowego rozporządzenia zostanie rozszerzony. Obowiązki informacyjne będą polegać na przekazania użytkownikowi określonych informacji związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych. Kompletny zakres informacji został wskazany art. 13 RODO. Kolejnym obowiązkiem spoczywającym na administratorze danych osobowych, będzie obowiązek zawiadamiania organu nadzorczego i samego użytkownika o tym, że w firmie doszło do jakiegoś incydentu ochrony danych osobowych (przykładowo: włamania do systemu, w którym przechowywane są dane), co z pewnością doprowadzi do konieczności wypracowania…

  28 Lut
  28 Lut
Goto :

Napisz do Nas!

Mail dostarczony!

Enter a Name

Nieprawidłowy email

To pole nie może zostać puste