Fundacje

Czym jest fundacja?

Fundacja jest to organizacja pozarządowa powołana dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych. Fundację powołuje tzw. Fundator w oświadczeniu woli złożonym przed notariuszem (lub w testamencie). Fundacja posiada też osobowość prawną, którą uzyskuje z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Fundator ustanawiając fundację, wyposaża ją jednocześnie w majątek, który ma służyć do realizacji celów dla których fundacja została powołana. Pamiętać należy, że cel fundacji nie może być sprzeczny z podstawowymi interesami państwa. W szczególności celem działalności powołanej fundacji może być: ochrona zdrowia, oświata i wychowanie, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska i opieka nad zabytkami, rozwój gospodarki i nauki. Co istotne, to wszelkie dochody fundacji muszą być przeznaczone na cele, dla których dana fundacja powstała. Opiekę nad majątkiem oraz odpowiedzialność za realizację celów przejmuje, po zarejestrowaniu fundacji, zarząd. Kwestie związane z utworzeniem fundacji oraz jej działaniem regulują przede wszystkim przepisy Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. ( Dz.U.2016.0.40 t.j.).

STATUT FUNDACJI

Każda fundacja powinna też posiadać swój własny statut a więc dokument w którym określa się : 1. Nazwę i siedzibę fundacji – w statucie wpisuje się pełną nazwę fundacji, oraz nazwę miejscowości w której znajduje się siedziba organizacji. 2. Majątek i cele fundacji – funduszem założycielskim przeznaczonym na tworzenie fundacji mogą być pieniądze, papiery wartościowe, jak również ruchomości i nieruchomości. Wysokość funduszu założycielskiego fundator określa w akcie notarialnym. 3. Sposoby realizacji celów zawartych w statucie – przy określaniu celów fundacji należy pamiętać, że to jak zostaną zapisane w statucie ma wpływ na możliwość korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego, oraz przekazywania darowizn, czy ubiegania się o dotacje w czasie funkcjonowania fundacji. 4. Informacje o władzach fundacji – w statucie często wpisywana jest informacja, jaki minister sprawuje nadzór nad fundacją. Fundator przygotowuje oświadczenie o wyborze ministra i dołącza do wniosku rejestracyjnego. 5. Sposób reprezentowania fundacji, a także zaciągania zobowiązań majątkowych – co roku wybranemu ministrowi wysyłane jest sprawozdanie z działalności fundacji. Każda fundacja ma obowiązek udostępniania sprawozdania opinii publicznej.

REJESTRACJA FUNDACJI

Aby zarejestrować fundację należy złożyć wniosek o wpis fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego. Wnioski takie składa się w miejscowo właściwym wydziale Sądu Gospodarczego i są to: 1. KRS-W20 jest formularzem podstawowym, który służy do zgłoszenia fundacji(siedziba, nazwa itd.) 2. KRS-WK załącznik służący do zgłoszenia osób , które wchodzą w skład zarządu, a także organu nadzorczego. 3. KRS-WM załącznik służący do zgłoszenia zakresu działalności gospodarczej. Składany jest wówczas, gdy fundacja w statucie ma zapisaną możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Formularze dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w sądzie KRS jak i poniżej na stronie naszej Kancelarii.

Ponadto pamiętać należy, że do wniosku rejestracyjnego potrzebne będą następujące dokumenty:

1. Akt notarialny o ustanowieniu fundacji – 1 egzemplarz.

2. Oświadczenie określające właściwego ministra nadzoru -1 egzemplarz.

3. Statut fundacji, podpisany przez fundatora – 3 egzemplarze.

4. Uchwały o powołaniu władz fundacji.

5. Uchwała o powołaniu zarządu fundacji – 1 egzemplarz.

6. Uchwała o powołaniu rady fundacji – 1 egzemplarz.

7. Dowód dokonania opłaty za wpis do KRS.

Koszty rejestracji fundacji:

1. Rejestracja fundacji wyłącznie w KRS – opłata wynosi 250 zł.

2. Rejestracja fundacji w KRS i w rejestrze przedsiębiorców KRS – opłata wynosi 600 zł, w tym 500 zł opłata za wpis przedsiębiorców do rejestru, 100 zł za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Pamiętać także należy, że po rejestracji w KRS fundacja:

1. Złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej, uzyskując Regon.

2. Założyć konto bankowe.

3. Zgłosić się do Urzędu skarbowego celem uzyskania numeru NIP.

4. Wybrać biuro księgowe, które zajmie się prowadzeniem rachunkowości w fundacji.

 

Kancelaria Prawna Turek & Wspólnicy Sp. z o.o. świadczy kompleksową obsługę prawną fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych. Jeśli potrzebny Ci prawnik, który pomoże w założeniu organizacji, przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji i poprowadzeniu jej spraw, zapraszamy do kontaktu.