Wypadki przy pracy

„Wypadki chodzą po ludziach”
Każdemu z nas, podczas wykonywania obowiązków służbowych, może przytrafić się jakiś wypadek. Zazwyczaj jest to chwila nieuwagi lub zbieg negatywnych okoliczności, których skutki wpływają na nasze zdrowie, a czasem nawet życie.

Brak możliwości zarobkowych wpływa na brak płynności finansowej, a to wpływa na pogorszenie się sytuacji życiowej zarówno poszkodowanego jak i jego rodziny. Pamiętajmy, że w takich sytuacjach przysługują nam odpowiednie roszczenia.

Zacznijmy jednak od początku i odpowiedzmy na podstawowe pytanie: czym jest wypadek przy pracy?

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tzw. ustawa wypadkowa):
– jest to nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą :

- podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych,

- podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
– w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:
– w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
– podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
– przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Jakie świadczenia przysługują pracownikowi z tytułu wypadku przy pracy ?

Będąc poszkodowanym w wyniku wypadku przy pracy przysługują nam następujące roszczenia:

zasiłek chorobowy – przysługuje pracownikom, których niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy,
świadczenie rehabilitacyjne – przysługuje pracownikom, którzy po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, są nadal niezdolni do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy,
zasiłek wyrównawczy – przysługuje pracownikom, których wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
jednorazowe odszkodowanie – przysługuje pracownikom, którzy doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
jednorazowe odszkodowanie – przysługujące członkom rodziny zmarłego pracownika lub rencisty,
renta z tytułu niezdolności do pracy – przysługuje pracownikom, którzy stali się niezdolni do pracy wskutek wypadku przy pracy,
renta szkoleniowa – przysługuje pracownikom, w stosunku do których orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowana wypadkiem przy pracy,
renta rodzinna – przysługuje członkom rodziny zmarłego pracownika lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy.

Pamiętajmy, iż poza przysługującymi świadczeniami dochodzonymi z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pracownik może starać się o odszkodowanie uzupełniające czy też zadośćuczynienie bezpośrednio od pracodawcy. W takich przypadkach niezwykle istotne jest udowodnienie, że dotychczasowe roszczenie nie pokryło w całości strat związanych z wypadkiem przy pracy. Niezwykle istotne w takich przypadkach są wszelkiego rodzaju dowody potwierdzające straty związane z wypadkiem przy pracy, dlatego nie należy o nich zapominać.

W przypadku pytań dotyczących zagadnień związanych z wypadkami przy pracy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Dochodzimy świadczeń przysługujących w wyniku wypadku przy pracy dokładając przy tym wszelkich starań oraz uzyskując jak najwyższe kwoty tytułem odszkodowań.