Spółki kapitałowe

W polskim porządku prawnym funkcjonują dwa rodzaje spółek kapitałowych – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna.

Obie spółki wyróżniają się następującymi cechami:

  • istnienie kapitału zakładowego,
  • posiadanie osobowości prawnej,
  • brak odpowiedzialności wspólników/akcjonariuszy za zobowiązania spółki,
  • rozdział między sferą zarządu, a sferą właścicielską.

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie sp. z o.o. jest coraz bardziej popularne – zwłaszcza ze względu na prostotę jej rejestracji (całą procedurę można załatwić elektronicznie) oraz pewne korzyści na gruncie należności publicznoprawnych. Brak odpowiedzialności wspólników/akcjonariuszy za zobowiązania spółki nie przesądza o tym, że jedynym podmiotem, który ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest sama spółka. Co do zasady, w przypadku bezskuteczności egzekucji z majątku spółki istnieje możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności również członków zarządu spółki, którzy nie zgłosili ze swojej winy wniosku o ogłoszenie jej upadłości (ewentualnie wydano postanowienie w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu) mimo zaistnienia ku temu podstaw.

Nasza Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę spółek prawa handlowego.