Spółki cywilne

Czym jest spółka cywilna?

Spółka cywilna jest formą prowadzenia działalności gospodarczej, opartą na współdziałaniu osób fizycznych związanych umową spółki cywilnej. Spółkę cywilną mogą utworzyć co najmniej 2 osoby fizyczne bądź prawne. Spółka cywilna nie podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, a jedynie wspólnicy spółki będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Do rejestracji spółki cywilnej nie jest wymagany kapitał.

Umowa spółki cywilnej sporządzona w formie pisemnej powinna zawierać m.in. takie elementy jak:

 • wskazanie wspólników,
 • nazwę spółki,
 • siedzibę spółki,
 • określenie celu gospodarczego, dla którego została zawiązana,
 • rodzaj działalności,
 • rodzaj i wartość wniesionych wkładów,
 • zakres umocowania wspólników do reprezentacji spółki,
 • sposób i zakres udziału wspólników w zyskach oraz uczestniczenia w stratach,
 • czas trwania spółki.

Należy pamiętać, iż zgodnie z art. 864 Kodeksu cywilnego wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki. Oznacza to, że za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę odpowiadają wszyscy wspólnicy swym majątkiem wspólnym oraz każdy ze wspólników z osobna majątkiem osobistym bez żadnych ograniczeń. W związku z powyższym wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia od wszystkich wspólników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna.

Poniżej przedstawiamy kroki niezbędne do rejestracji spółki cywilnej.

 1. uzyskanie wpisu w CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi,
 2. zawarcie umowy spółki cywilnej (na piśmie),
 3. zgłoszenie do GUS i uzyskanie nr REGON spółki,
 4. zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego i uzyskanie NIP spółki,
 5. zmiana wpisu w CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi.

Pomimo dość powszechnego dostępu do szeroko omawianych zagadnień odnoszących się do spółek cywilnych, w dalszym ciągu spotykamy się z przedsiębiorcami, którzy mają wiele wątpliwości oraz pytań związanych z niniejszą tematyką. W związku z faktem, iż nie sposób odpowiedzieć tutaj na wszystkie z nich, zachęcamy Państwa do kontaktu z naszą Kancelarią.