Upadłość przedsiębiorstw

Upadłość przedsiębiorstwa jest procesem rozłożonym w czasie podczas którego możemy zaobserwować pogarszającą się sytuację finansową, która jest jednym z kluczowych symptomów prowadzących do upadłości przedsiębiorstwa. Jeżeli dany kryzys uda nam się wykryć w odpowiednim czasie, mamy możliwość podjęcia określonych działań. Co jeśli jest już za późno i nie zostało nam nic innego jak ogłosić upadłość przedsiębiorstwa?

Niewypłacalność, czyli główna przesłanka ogłoszenia upadłości.

Główną przesłanką ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność. Według przepisów ustawy prawo upadłościowe, dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Nie zawsze jednak brak zapłaty w wymagalnym terminie będzie stanowił przesłankę do ogłoszenia upadłości.

Zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Ustawa również stanowi, że dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Powyższy przepis nie ma zastosowania do spółek osobowych określonych kodeksie spółek handlowych, w których co najmniej jednym wspólnikiem odpowiadającym za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem jest osoba fizyczna.

Kiedy i gdzie należy złożyć wniosek o upadłość?

Wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza się w Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności. Formularz może złożyć zarówno sam dłużnik, jak i każdy z jego wierzycieli. Należy pamiętać, iż ustawa zobowiązuje nas do złożenia wniosku w określonym terminie. Mianowicie, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe dłużnik jest obowiązany złożyć wniosek, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości.

Należy pamiętać, iż postępowanie upadłościowe przedsiębiorców nie należy do postępowań prostych i krótkotrwałych, a jego proces składa się z wielu etapów. Rekomendujemy zatem skorzystanie z usług profesjonalnych pełnomocników, którzy pomogą przebrnąć przez przez wszystkie jego etapy.

 

Kancelaria oferuje kompleksowa pomoc w ramach postępowań upadłościowych, do której należy m.in.:

  1. pomoc przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości,
  2. przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami,
  3. pomoc w zapobieżeniu upadłości, w przypadku złożenia wniosku przez nieuczciwego kontrahenta,
  4. reprezentację w toku rozpraw przed sądem upadłościowym,
  5. pomoc w załatwieniu formalności po ogłoszeniu upadłości, obejmująca wsparcie m.in. w kontaktach z syndykiem czy wierzycielami,
  6. pomoc przy sprzedaży majątku, wchodzącego w skład masy upadłości, poprzez m.in. poszukiwanie nabywców.