Europejski nakaz zapłaty

Europejski nakaz zapłaty oraz tryb postępowania prowadzonego w jego sprawie został wprowadzony do europejskiego obrotu prawnego Rozporządzeniem nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006r. Umożliwia on szybkie i wygodne dochodzenie roszczeń transgranicznych w sprawach cywilnych i handlowych – czyli takich, w których jedna ze stron ma miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie sądu rozpoznającego sprawę (dotyczy wszystkich państw członkowskich UE oprócz Danii).