MEDIACJA

Mediacja to nowoczesna i coraz popularniejsza metoda ugodowego rozwiązywania sporów w niemalże każdej dziedzinie życia. Procedura mediacji uregulowana została w Kodeksie Postępowania Cywilnego w art. 183 [1 ] – 183 [15]. Mediacja polega przede wszystkim na podjęciu próby rozstrzygnięcia sporu pomiędzy samymi stronami bez udziału sądu . Mediacja może mieć także miejsce po wszczęciu postępowania sądowego i wówczas sąd także na wniosek strony będzie mógł skierować strony do postępowania mediacyjnego. Mediacja przede wszystkim jednak ma służyć ugodowemu rozwiązywaniu sporów bez odwoływania się o rozstrzygnięcie na drogę postępowania sądowego. Ma ona charakter dobrowolny w związku z czym obie strony muszą wyrazić wolę przystąpienia do mediacji. Postępowanie mediacyjne posiada bardzo wiele zalet i w niedługim czasie być może większość spraw zamiast w sądzie będzie kończyło się ugodą zawartą przed bezstronnym mediatorem. Mediacja cieszy się bardzo dużą popularnością w USA czy w wielu krajach UE.

Do najważniejszych zalet mediacji należą:

  • szybkość postępowania mediacyjnego (postępowanie jest zdecydowanie krótsze od ciągnącego się czasami latami sporu przed sądem),
  • spora dowolność kształtowania zawieranej ugody w granicach obowiązującego prawa(to strony a nie sędzia mają decydujący wpływ na rozstrzygnięcie )
  • niski koszt (koszty mediacji są zdecydowanie mniejsze od kosztów sądowego dochodzenia swoich racji)
  • możliwość ugodowego załatwienia sprawy (szczególnie ważne w relacjach rodzinnych z kontrahentami z którymi jednak mimo wszystko chcielibyśmy utrzymać dalsze relacje czy z pracownikami)

UWAGA WAŻNE!!!
Ugoda zawarta przed mediatorem a zatwierdzona przez sąd ma moc prawną orzeczenia wydanego przez sąd.

W ramach wykonywanych przez naszą Kancelarię usług oferujemy Państwu prowadzenie mediacji w sprawach:

  • rodzinnych,
  • gospodarczych,
  • pracowniczych

Informacje na temat mediacji można uzyskać pod nr tel w zakładce „kontakt”.
Zgłoszenia dotyczące postępowania mediacyjnego zawierające wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego można przesyłać na adres: biuro@twkancelaria.eu

Umowa o mediację

Wniosek o przeprowadzenie mediacji

Zgoda na mediację