Dla osób indywidualnych w sprawach cywilnych i rodzinnych

Zamiast Sądu wybierz MEDIACJĘ!

Co to jest MEDIACJA?

Mediacja to zyskująca coraz większą popularność w społeczeństwach wielu krajów Europy w tym w Polsce, metoda ugodowego rozwiązywania sporów w niemalże każdej dziedzinie życia. Z mediacji na szeroką skalę od dawna korzysta także społeczeństwo USA.
Nie jest to jednak tak zupełnie „wynalazek” czasów nowożytnych albowiem pierwsze wzmianki na temat mediacji pochodzą z IV tysiąclecia p.n.e. z terenów państwa Sumerów gdzie przed tradycyjnym rozwiązaniem sporu przez tzw. radę mającą pełnić funkcję sądów, sprawa była przedstawiona „maszkimowi” – pełniącemu funkcję komisarza a do którego zadań należała właśnie mediacja między zwaśnionymi stronami w celu polubownego załatwienia sprawy.
W naszym krajowym prawodawstwie procedura mediacji uregulowana została głównie w Kodeksie Postępowania Cywilnego w art. 183 [1 ] – 183 [15] i ma na celu pomoc skonfliktowanym stronom w dążeniu do zakończenia sporu bez udziału sądu a przy pomocy wybranego i zaakceptowanego przez strony mediatora. Zaletą tego rozwiązania jest przede wszystkim fakt, że mediacja jest dużo tańsza niż tradycyjne postępowanie sądowe i znacznie mniej przewlekła niż długotrwale procesy (terminy posiedzeń mediacyjnych strony mogą zazwyczaj ustalać same w porozumieniu z mediatorem). Ponadto zawarta pomiędzy stronami tzw. ugoda mediacyjna może zostać zatwierdzona przez Sąd i uzyskać moc równą mocy ugody sądowej. Warto wspomnieć, iż po nadaniu tzw. klauzuli wykonalności ugoda mediacyjna może stanowić tytuł wykonawczy i być egzekwowana na drodze egzekucji komorniczej. Mediacje można podjąć zarówno przed jak i już po wszczęciu postępowania sądowego. Przed wszczęciem postępowania sądowego strony prowadzą mediacje na podstawie zawartej między nimi umowy. „W umowie o mediację strony określają w szczególności przedmiot mediacji, osobę mediatora albo sposób wyboru mediatora”. W toku procesu natomiast to sąd z urzędu lub na wniosek strony może skierować strony do postępowania mediacyjnego.
Pamiętać należy, że mediacja służyć ma przede wszystkim ugodowemu rozwiązywaniu sporów bez odwoływania się o rozstrzygnięcie na drogę postępowania sądowego. Ma ona charakter dobrowolny w związku z czym obie strony muszą wyrazić wolę przystąpienia do mediacji. Postępowanie mediacyjne posiada bardzo wiele zalet i w niedługim czasie być może coraz większa liczba sporów rozstrzygana będzie właśnie pomiędzy samymi zainteresowanymi co pozwoli uniknąć nie tylko olbrzymich kosztów postępowań ale także utraty czasu spowodowanej ich przewlekłością.

Co zyskasz dzięki mediacji?

Dzięki mediacji nie musisz już tracić czasu i nerwów na wieloletnie, ciągnące się często w nieskończoność procesy przed sądem ani wydawać majątku na adwokatów.
Sprawy możesz załatwić TU I TERAZ oszczędzając sobie stresu i niepotrzebnych rozczarowań.

Spójrz zatem na zalety!

  • szybkość postępowania mediacyjnego (postępowanie jest zdecydowanie krótsze od ciągnącego się często latami, sporu przed sądem),
  • spora dowolność kształtowania zawieranej ugody w granicach obowiązującego prawa(to strony a nie sędzia mają decydujący wpływ na rozstrzygnięcie )
  • niski koszt (koszty mediacji są zdecydowanie mniejsze od kosztów sądowego dochodzenia swoich racji)
  • możliwość ugodowego załatwienia sprawy (szczególnie ważne w relacjach rodzinnych czy pracowniczych z osobami którymi jednak mimo wszystko chcielibyśmy utrzymać dalsze dobre stosunki).
  • pamiętaj też, że ugoda zawarta przed mediatorem a zatwierdzona przez sąd ma moc prawną orzeczenia wydanego przez sąd.

W jaki sposób przeprowadzić postępowanie mediacyjne?

Możesz skorzystać z pomocy profesjonalnych mediatorów świadczących tego typu usługi w tym mediatorów naszej Kancelarii. Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej lub złóż wniosek i przekonaj się, że łatwiej, szybciej a przede wszystkim taniej załatwisz swoje sprawy w sposób ugodowy.
My przygotowujemy całą niezbędną dokumentację a nasz mediator prowadzi sesje mediacyjne, które zwykle (choć w dużej mierze zależy to od usposobienia stron) odbywają się w przyjaznej atmosferze i w komfortowych warunkach.
Nasz mediator dba też o to aby podczas sesji mediacyjnej obie strony były sobie równe i dążyły do wzajemnego zrozumienia swoich postaw. Pamiętaj, że mediator nie wydaje werdyktów, nie osądza a przede wszystkim pomaga stronom w znalezieniu satysfakcjonującego wszystkich kompromisu.

Nasza Kancelaria prowadzi mediacje w następujących sprawach:

  • Gospodarczych
  • Cywilnych
  • Pracowniczych
  • Rodzinnych

Szczegółowe informacje na temat mediacji można uzyskać pisząc na adres e – mail biuro@twkancelaria.eu lub telefonicznie pod jednym z widocznych w zakładce kontakt numerów kontaktowych.