Błędy medyczne

Cudze błędy za które płacimy własnym zdrowiem – czyli istota odszkodowania w przypadkach błędów medycznych.
W trakcie naszego pobytu w różnego rodzaju placówkach medycznych wielokrotnie dochodzi do popełnienia błędów medycznych czy też szeroko rozumianego niedbalstwa ze strony personelu medycznego. Skutki tych błędów oraz zaniedbań są dla pacjentów często nieodwracalne. Do najczęstszych z nich zaliczymy m.in. zakażenia, błędne diagnozy, odmowy udzielenia pomocy czy też pozostawienie ciała obcego po zabiegu operacyjnym.

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze informacje dotyczące błędów medycznych.

Kiedy mamy do czynienia z błędami medycznymi?
Za błąd medyczny należy uznać m.in.:

  • postępowanie personelu medycznego, które było niezgodne z powszechnie uznawanym stanem wiedzy lekarskiej,
  • zaistnienie winy nieumyślnej lekarza, tj. lekkomyślności czy niedbalstwa,
  • wystąpienie szkody czy doznanie przez pacjenta krzywdy (wszelkiego rodzaju zaniedbania, nietrafne diagnozy, złe leczenie),
  • istnienie związku przyczynowego pomiędzy błędem, a negatywnym skutkiem postępowania lekarskiego (śmierć pacjenta, uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia).

Co nam przysługuje z tytułu doznanego błędu medycznego?
Pacjentowi, który w wyniku błędu medycznego doznał uszczerbku na zdrowiu, przysługuje możliwość dochodzenia następujących roszczeń: odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty.
Odszkodowanie za błąd medyczny jest roszczeniem, którego celem jest pokrycie wszystkich wydatków związanych ze zdarzeniem, które doprowadziło do szkody. Zaliczymy do nich m.in.: wydatki związane z zakupem lekarstw, środki finansowe wydane na leczenie oraz rehabilitację, jak również zwrot związany z utratą części wynagrodzenia.
Zadośćuczynienie w przypadkach błędów medycznych jest roszczeniem, którego celem jest rekompensata wszelkich szkód o charakterze niematerialnym. Do takich zaliczamy m.in.: ból, cierpienie, kalectwo czy też zmianę poprzedniego trybu życia.
Renta jest natomiast świadczeniem, które przysługuje poszkodowanym, którzy wskutek błędu medycznego stali się trwale lub długotrwale niezdolni do pracy czy samodzielnej egzystencji.
Równorzędne świadczenia należą się najbliższym członkom rodziny poszkodowanego, która na skutek błędu medycznego poniósł śmierć.
Należy mieć na uwadze, iż w przypadku dochodzenia roszczeń tytułem błędu medycznego bądź zaniedbań ze strony podmiotów leczniczych musimy wykazać winę, która spowodowała szkodę oraz wspominany powyżej związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy błędem, a negatywnym skutkiem postępowania lekarskiego. Mając do czynienia z wykazaniem tego rodzaju winy, spotykamy się z ogromnymi trudnościami, które wiążą się przede wszystkich z brakiem przyjęcia odpowiedzialności przez służbę zdrowia, które w większości przypadków powołuje się na powikłania pooperacyjne czy też podpisane przez pacjenta zgody dotyczące świadomości skutków ubocznych i komplikacji. Z uwagi za niezwykle złożony charakter postępowania w sprawach dotyczących błędów medycznych, w przypadku chęci dochodzenia swoich praw, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.
Pamiętajmy, że niekiedy jedno wydarzenie może wpłynąć na całe nasze życie. Nie pozwólmy wówczas, aby osoba, która przyczyniła się do pogorszenia naszej sytuacji życiowej, nie poniosła odpowiedzialności za swoje czyny.