Biznesowe dla przedsiębiorstw

Mediacja , arbitraż i negocjacje – czyli szybkie i skuteczne rozwiązywanie sporów w biznesie.

Relacje pomiędzy przedsiębiorcami nierzadko bywają dość burzliwe i prowadzą między nimi do różnego rodzaju konfliktów, które z kolei często kończą się przed sądem. Dla niektórych postępowanie sądowe to jednak ostateczność. Część przedsiębiorców doskonale zdaje sobie sprawę z niemałych kosztów ale przede wszystkim przewlekłości postępowań. W biznesie natomiast liczy się czas gdyż jak mówi porzekadło – „czas to pieniądz”. Dla wielu przedsiębiorców ważne jest także zachowanie przynajmniej poprawnych stosunków z dotychczasowymi kontrahentami o co po skierowaniu sprawy na drogę sądową może być bardzo trudno. W takich właśnie przypadkach każdy przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z odformalizowanych tzw. alternatywnych metod rozwiązywania sporów jakimi są mediacja, arbitraż czy też negocjacje. Sięgnięcie po którąkolwiek z tych metod pozwala nie tylko na zaoszczędzenie czasu  i pieniędzy ale przede wszystkim wypracowanie rozwiązań dzięki którym wszystkie strony będą mogły poczuć się usatysfakcjonowane i tym samym pozostać w dalszych dobrych relacjach biznesowych.

  • Mediujmy a więc dyskutujmy i dochodźmy do konsensusu.Istotą mediacji jest rozwiązanie sporu poprzez dyskusję moderowaną przez osobę trzecią tzw. mediatora. Rolą mediatora w rozwiązywaniu konfliktu nie jest jednak narzucanie stronom gotowych rozwiązań, ale stworzenie dogodnych warunków do przeprowadzenia rozmów, poznania motywów i argumentów drugiej strony, spokojnego przemyślenia kwestii spornych i co najistotniejsze dojścia do konsensusu z którego obie strony będą usatysfakcjonowane. Wielką zaletą mediacji jest też możliwość wyboru mediatora przez same strony. Co ważne, wszczęcie postępowania mediacyjnego może nastąpić zarówno w chwili zaistnienia konfliktu, jak i odpowiednio przedtem, na przykład w trakcie zawierania umowy regulującej stosunek gospodarczy łączący strony. Warto wiedzieć, że w umowie takiej strony mogą  zamieścić zapis wskazujący osobę mediatora a w zależności też od woli stron, mediatorem może być zarówno osoba znajoma (na przykład przedstawiciel przedsiębiorstwa, z którym obie strony powiązane są wspólnym interesem) lub całkowicie obca (na przykład mediator z Kancelarii Prawnej Turek & Wróbel). Przy wyborze mediatora warto także wrócić uwagę zarówno na jego doświadczenie jak i wiedzę choćby prawniczą, która w mediacjach pomiędzy przedsiębiorcami może być szczególnie pomocna.

  • Arbitraż czyli specjalista rozsądza spór. Coraz bardziej popularnym sposobem pozasądowego rozstrzygnięcia  sporu jest także arbitraż. W przeciwieństwie jednak do mediacji nie polega on  na prowadzeniu dyskusji i nakłanianiu stron do rozwiązania konfliktu przez osiągnięcie porozumienia ale na dążeniu do jego rozstrzygnięcia na korzyść którejś ze stron. Kompetencje  do rozsądzenia sporu strony przekazują osobie lub osobom wybranym przez siebie. Często są to specjaliści w dziedzinie, której dotyczy konflikt, co daje gwarancję profesjonalizmu i dobrego zrozumienia podłoża sporu i interesów stron. Arbitraż przyjmuje formę sądu polubownego niestałego, czyli takiego, który nie ma osobnej siedziby, personelu administracyjnego i jest rozwiązywany zaraz po spełnieniu swojego zadania, czyli po wydaniu wyroku. W postępowaniu arbitrażowym strony samodzielnie wybierają też skład sądu, miejsce jego orzekania oraz określają liczbę jego członków. Arbitraż powoływany jest każdorazowo do rozwiązania konkretnego sporu. Warto jednak pamiętać, że istnieje  możliwość zwrócenia się do stałego sądu arbitrażowego, czyli instytucji orzekających we wszystkich dziedzinach prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego. Takim największym sądem polubownym jest Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Stałe sądy polubowne funkcjonują także w każdym większym mieście.

    Podsumowując zatem zalety arbitrażu, do  największych  zaliczyć należy z pewnością szybkość postępowania, możliwość dostosowania terminów do własnego kalendarza czy też możliwość wyboru arbitrów. Wszystkie najważniejsze kwestie jak wybór formy rozstrzygania konfliktu, wskazanie samego arbitra lub arbitrów, a także wszelkie ustalenia, dotyczące sposobu przeprowadzenia arbitrażu, strony zawierają w umowie arbitrażu lub klauzuli zamieszczonej w umowie regulującej stosunek gospodarczy je łączący.

  • Negocjacje w biznesie. Mediacja i arbitraż nie są jedynymi alternatywami rozwiązywania spraw między przedsiębiorcami. Wprawdzie przepisy prawa regulują jedynie arbitraż i mediację, ale biorąc pod uwagę, że dla przedsiębiorców najważniejsze powinno być szybkie, sprawne i efektywne zakończenie konfliktu, zawsze warto podjąć negocjacje. Negocjacje to proces polegający przede wszystkim na komunikacji między stronami. Strony samodzielnie lub z pomocą negocjatorów przedstawiają sobie nawzajem  propozycje i argumenty prowadząc rozmowy tak długo, aż osiągną odpowiedni satysfakcjonujący je rezultat. W toku negocjacji bardzo istotne jest odpowiednie przygotowanie negocjujących. Im lepiej przygotowany negocjator tym więcej możemy zyskać. Niezwykle ważne są także różnego rodzaju detale jak miejsce negocjacji, pora dnia, płeć negocjatora, miejsce zajmowane przy stole negocjacyjnym a nawet oświetlenie pomieszczenia w którym prowadzone są negocjacje. Dla laika, być może takie szczegóły nie będą miały żadnego znaczenia, jednakże wytrawny negocjator doskonale wie jak różne detale mogą wpłynąć na przebieg i rezultat negocjacji. Jeżeli zatem prowadzimy rozmowy na których wyniku bardzo nam zależy warto wówczas skorzystać z pomocy lub choćby porad profesjonalnych negocjatorów z Kancelarii Prawnej Turek & Wróbel.

Wszystkich z Państwa, którzy chcieliby zasięgnąć głębszej wiedzy na temat alternatywnych metod rozwiązywania sporów w biznesie lub skorzystać z pomocy wykwalifikowanych mediatorów i negocjatorów z Kancelarii Prawnej Turek & Wróbel Sp. z o.o. zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mail.