Wypadki w rolnictwie

Niebezpieczeństwa związane z posiadaniem gospodarstwa rolnego, czyli wypadki w rolnictwie.

Przywołując wspomnienia z dzieciństwa dotyczące wakacji u dziadków na wsi towarzyszą nam pozytywne uczucia. Jazda traktorem, wykopki, karmienie zwierząt – nie myślało się wówczas o niebezpieczeństwach związanych z prowadzeniem rolnictwa, ale i też wypadków było jakoś mniej, po prostu żyło się inaczej. W obecnych czasach posiadanie gospodarstwa rolnego oraz praca „na roli” wiąże się ze szczególnymi niebezpieczeństwami, których najczęstszymi przyczynami jest wadliwość maszyn, nieodpowiednia organizacja pracy czy pozostawienie dzieci bez odpowiedniej opieki.

Wypadki w rolnictwie są przyczyną wielu szkód zarówno na mieniu jak i na osobie. Należy pamiętać, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każda osoba, prowadząca gospodarstwo rolne ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczeń rolnych, tj. obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.

Kiedy i komu należy się odszkodowanie z ubezpieczenia OC rolników?

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w gospodarstwie rolnym rolnika są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

W związku z powyższym, należy pamiętać, iż przesłanką warunkującą przyznanie odszkodowania z ubezpieczenia OC rolników jest przede wszystkim okoliczność powstania szkody w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego.

 

Odnosząc się to treści ww. przepisu, należałoby przybliżyć pojęcie odnoszące się do osoby pracującej w gospodarstwie rolnym, która należy do kręgu osób objętych ubezpieczeniem OC. W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, iż wyrażenie pracująca nie oznacza osoby pozostającej wyłącznie w stosunku pracy z rolnikiem. Z uwagi na charakter prowadzenia gospodarstwa rolnego, podkreślić należy fakt, iż osoby pracujące w gospodarstwie rolnym często świadczą pracę w formie pomocy sąsiedzkiej lub na podstawie np. umowy zlecenia w związku z sezonowymi żniwami. Osoby wykonujące pracę na zasadach wskazanych powyżej, należy również traktować jako podmioty pracujące w gospodarstwie rolnym.

Otrzymanie świadczenia z obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników nie wyłącza możliwości dochodzenia pozostałych świadczeń, które stanowią podstawę dochodzenia roszczeń w przypadkach wypadków w rolnictwie, a mowa tu o odszkodowaniach z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (tzw. KRUS – warunki otrzymania świadczeń opisane poniżej), czy też następstw nieszczęśliwych wypadków (tzw. NNW).

 

Odszkodowania z KRUS – kiedy i komu przysługują?

            Po pierwsze, jak należy interpretować  pojęcie „wypadek przy pracy rolniczej” ?

Zgodnie art. 11 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:

  1. na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym, lub
  2. w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej, lub
  3. podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności, lub
  4. w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w pkt. 3 albo w drodze powrotnej.

Po drugie, komu przysługuje odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników odszkodowanie za wypadek w rolnictwie z KRUS przysługuje rolnikowi jak i pracującym domownikom, którzy są objęci społecznym ubezpieczeniem.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnikiem – jest pełnoletnia osoba fizyczna mieszkająca na terenie RP, która prowadzi osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w ramach posiadanego gospodarstwa rolniczego.

Zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, domownikiem – jest osoba bliska, która:

 

– ukończyła 16 lat,

– mieszka wspólnie z rolnikiem lub zamieszkuje na terenie gospodarstwa rolnego bądź w sąsiedztwie,

– pracuje w gospodarstwie rolnym,

– nie jest związana żadnym stosunkiem pracy z rolnikiem.

 

Świadczenia odszkodowawcze przysługujące z tytułu wypadku przy pracy rolniczej z ubezpieczenia społecznego rolników to:

– jednorazowe odszkodowanie – z tytułu uszczerbku na zdrowiu doznanego przez ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny ubezpieczonego, jeżeli ten wypadek lub choroba spowodowała śmierć, przysługujące z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego,

– renta rolnicza – z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową oraz renta rodzinna dla członków rodziny ubezpieczonego, który poniósł śmierć w wyniku tego wypadku lub choroby, przysługujące z ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Zespół Kancelarii Turek & Wróbel, mając świadomość z jak wieloma niebezpieczeństwami wiąże się w obecnych czasach posiadanie gospodarstwa rolnego oraz praca w charakterze rolnika, w przypadkach jakichkolwiek problemów z uzyskaniem roszczeń z tytułu wypadków w rolnictwie, pozostaje do Państwa dyspozycji.

 

Napisz do Nas!

Mail dostarczony!

Enter a Name

Nieprawidłowy email

To pole nie może zostać puste